COTTO : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

#321
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#505
ในสัปดาห์
#696
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังเป็นธุรกิจหลัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า COTTO, SOSUCO และ CAMPANA และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET COTTO 26 Aug 13:20 COTTO แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 7 กันยายน 2563
SET COTTO 04 Aug 18:43 COTTO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 04 Aug 18:42 COTTO สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 04 Aug 18:41 COTTO งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 30 Jul 17:58 COTTO การปรับปรุงการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
SET COTTO 21 Jul 21:31 COTTO สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน) (แก้ไขกำไรสุทธิต่อหุ้น)
SET COTTO 21 Jul 19:48 COTTO แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
SET COTTO 21 Jul 19:47 COTTO การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
SET COTTO 21 Jul 19:34 COTTO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 21 Jul 19:33 COTTO สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 21 Jul 19:30 COTTO งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 13 Jul 18:02 COTTO แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET COTTO 29 Jun 18:02 COTTO แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
SET COTTO 29 Jun 13:23 COTTO แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET COTTO 29 Jun 13:22 COTTO มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET COTTO 15 May 18:25 COTTO การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2
SET COTTO 07 May 18:39 COTTO หนังสือนำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 07 May 18:36 COTTO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 07 May 18:35 COTTO สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 07 May 18:34 COTTO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET COTTO 28 Apr 18:55 COTTO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 28 Apr 18:54 COTTO สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 28 Apr 18:52 COTTO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET COTTO 26 Mar 17:47 COTTO แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET COTTO 19 Mar 13:06 COTTO แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET COTTO 19 Mar 13:05 COTTO แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล