EPCO : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

#434
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#147
ในสัปดาห์
#169
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC EPCO 23 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 880,800 หุ้นที่ราคา 0.87 บาท
SEC EPCO 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 380,000 หุ้นที่ราคา 0.84 บาท
SEC EPCO 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 0.83 บาท
SEC EPCO 21 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.83 บาท
SET EPCO 14 Aug 12:38 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 0.50 (แก้ไข)
SET EPCO 14 Aug 07:47 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 0.50
SET EPCO 14 Aug 07:47 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET EPCO 14 Aug 07:39 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET EPCO 14 Aug 07:38 EPCO งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC EPCO 24 Jul 17:40 วันที่ 22/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.81 บาท
SEC EPCO 24 Jul 17:40 วันที่ 23/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.77 บาท
SEC EPCO 23 Jul 17:39 วันที่ 22/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.76 บาท
SEC EPCO 11 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.75 บาท
SET EPCO 11 Jul 08:21 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 15
SEC EPCO 10 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.67 บาท
SEC EPCO 25 Jun 17:38 วันที่ 24/06/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.14 บาท
SET EPCO 13 Jun 08:20 EPCO แจ้งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 99.216 เมกะวัตต์
SEC EPCO 23 May 17:38 วันที่ 17/05/2562 นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.89 บาท
SEC EPCO 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 2.89 บาท
SEC EPCO 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 700,000 หุ้นที่ราคา 2.92 บาท
SET EPCO 15 May 17:07 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET EPCO 15 May 17:07 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET EPCO 15 May 17:06 EPCO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EPCO 08 May 18:36 EPCO แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
SET EPCO 02 May 20:52 EPCO การปรับสิทธิของ EPCO-W3
SET EPCO 30 Apr 18:11 EPCO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EPCO-W3 (F53-5)
SET EPCO 26 Apr 08:43 EPCO แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในต่างประเทศ และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในฮ่องกง
SET EPCO 25 Apr 19:52 EPCO แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET EPCO 22 Apr 19:01 EPCO แจ้งแก้ไขข้อความบนหน้าปกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
SET EPCO 22 Apr 17:44 EPCO กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO-W3)
SET EPCO 04 Apr 13:00 EPCO แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมAGMปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ การส่งคำถามล่วงหน้า และการแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
SET EPCO 02 Apr 19:38 EPCO แจ้งการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET EPCO 02 Apr 00:17 VDO Opportunity Day : EPCO
SEC EPCO 21 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 2.98 บาท
SEC EPCO 20 Mar 20:10 วันที่ 18/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 3.04 บาท
SEC EPCO 19 Mar 17:43 วันที่ 15/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 3.13 บาท
SEC EPCO 15 Mar 18:35 วันที่ 14/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.18 บาท
SEC EPCO 14 Mar 17:44 วันที่ 12/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.21 บาท
SEC EPCO 07 Mar 18:11 วันที่ 06/03/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.18 บาท
SET EPCO 04 Mar 08:14 EPCO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่ 2)
SET EPCO 01 Mar 12:44 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET EPCO 01 Mar 12:44 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
SET EPCO 01 Mar 12:43 EPCO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
SET EPCO 01 Mar 12:43 EPCO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
SET EPCO 01 Mar 08:50 EPCO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET EPCO 01 Mar 08:50 EPCO แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562, การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET EPCO 01 Mar 08:43 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET EPCO 01 Mar 08:43 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET EPCO 01 Mar 08:40 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET EPCO 01 Mar 08:40 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET EPCO 01 Mar 08:39 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET EPCO 01 Mar 08:39 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET EPCO 01 Mar 08:38 EPCO งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET EPCO 01 Mar 08:38 EPCO งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET EPCO 11 Feb 08:25 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562