EPCO : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

#646
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#569
ในสัปดาห์
#417
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET EPCO 31 Oct 17:30 EPCO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EPCO-W3 (F53-5)
SET EPCO 22 Oct 12:54 EPCO กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO-W3)
IAA EPCO 16 Oct 10:02 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) - EPCO
SEC EPCO 11 Oct 18:03 วันที่ 10/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.71 บาท
SEC EPCO 11 Oct 18:03 วันที่ 10/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.70 บาท
SEC EPCO 10 Oct 18:04 วันที่ 09/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 3.87 บาท
SEC EPCO 10 Oct 18:04 วันที่ 09/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 3.87 บาท
SEC EPCO 09 Oct 18:03 วันที่ 08/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.94 บาท
SEC EPCO 04 Oct 18:03 วันที่ 03/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 181,700 หุ้นที่ราคา 3.95 บาท
SEC EPCO 04 Oct 18:03 วันที่ 03/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.96 บาท
SEC EPCO 03 Oct 18:03 วันที่ 02/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 4.00 บาท
SEC EPCO 02 Oct 18:03 วันที่ 30/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 87,600 หุ้นที่ราคา 4.02 บาท
SEC EPCO 02 Oct 18:03 วันที่ 01/10/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 4.02 บาท
SET EPCO 25 Sep 18:02 EPCO แจ้งการลาออกของกรรมการ
SEC EPCO 18 Sep 18:03 วันที่ 17/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 3.93 บาท
SEC EPCO 17 Sep 18:03 วันที่ 16/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 800,000 หุ้นที่ราคา 3.97 บาท
IAA EPCO 17 Sep 09:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) - EPCO
SEC EPCO 13 Sep 18:03 วันที่ 12/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 57,400 หุ้นที่ราคา 4.01 บาท
SEC EPCO 12 Sep 18:03 วันที่ 11/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 311,100 หุ้นที่ราคา 3.99 บาท
SEC EPCO 11 Sep 18:03 วันที่ 10/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 1,200,000 หุ้นที่ราคา 4.01 บาท
SEC EPCO 10 Sep 18:03 วันที่ 09/09/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 328,600 หุ้นที่ราคา 4.05 บาท
SET EPCO 09 Sep 13:09 EPCO แจ้งการขายหุ้นและหนี้ของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในฮ่องกง (แก้ไข)
SET EPCO 06 Sep 17:00 EPCO แจ้งการขายหุ้นและหนี้ของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในฮ่องกง
SEC EPCO 27 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 750,000 หุ้นที่ราคา 0.88 บาท
SEC EPCO 26 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 166,400 หุ้นที่ราคา 0.88 บาท
SEC EPCO 26 Aug 18:03 วันที่ 23/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 754,100 หุ้นที่ราคา 0.84 บาท
SEC EPCO 23 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 880,800 หุ้นที่ราคา 0.87 บาท
SEC EPCO 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 380,000 หุ้นที่ราคา 0.84 บาท
SEC EPCO 22 Aug 18:03 วันที่ 21/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 0.83 บาท
SEC EPCO 21 Aug 18:03 วันที่ 19/08/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.83 บาท
SET EPCO 14 Aug 12:38 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 0.50 (แก้ไข)
SET EPCO 14 Aug 07:47 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 0.50
SET EPCO 14 Aug 07:47 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET EPCO 14 Aug 07:39 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET EPCO 14 Aug 07:38 EPCO งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC EPCO 24 Jul 17:40 วันที่ 22/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.81 บาท
SEC EPCO 24 Jul 17:40 วันที่ 23/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.77 บาท
SEC EPCO 23 Jul 17:39 วันที่ 22/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 0.76 บาท
SEC EPCO 11 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ขายหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.75 บาท
SET EPCO 11 Jul 08:21 EPCO การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 15
SEC EPCO 10 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 0.67 บาท
SEC EPCO 25 Jun 17:38 วันที่ 24/06/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 3.14 บาท
SET EPCO 13 Jun 08:20 EPCO แจ้งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 99.216 เมกะวัตต์
SEC EPCO 23 May 17:38 วันที่ 17/05/2562 นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 2.89 บาท
SEC EPCO 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 2.89 บาท
SEC EPCO 17 May 18:07 วันที่ 16/05/2562 นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ซื้อหุ้น โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) จำนวน 700,000 หุ้นที่ราคา 2.92 บาท
SET EPCO 15 May 17:07 EPCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET EPCO 15 May 17:07 EPCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET EPCO 15 May 17:06 EPCO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET EPCO 08 May 18:36 EPCO แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
SET EPCO 02 May 20:52 EPCO การปรับสิทธิของ EPCO-W3
SET EPCO 30 Apr 18:11 EPCO แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ EPCO-W3 (F53-5)