GLOW : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

#440
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#228
ในสัปดาห์
#108
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer หรือ ?IPP?) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer หรือ ?SPP?) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดยธุรกิจหลักของ กลุ่มบริษัท คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET GLOW 15 Aug 17:15 TFEX การดำเนินการสำหรับ GLOW Futures กรณี GLOW ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 1)
SET GLOW 13 Aug 18:53 GLOW แบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) (F10-7)
SET GLOW 13 Aug 18:52 GLOW มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
SET GLOW 08 Aug 13:10 GLOW ขอนำส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกรรมการอิสระต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET GLOW 06 Aug 17:25 GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET GLOW 06 Aug 17:09 GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET GLOW 06 Aug 17:08 GLOW งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET GLOW 22 Jul 18:40 GLOW การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET GLOW 05 Jul 20:39 GLOW แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
SET GLOW 21 Jun 08:38 GLOW กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
SET GLOW 20 Jun 19:14 GLOW การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET GLOW 20 Jun 08:29 GLOW รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แก้ไข template)
SET GLOW 19 Jun 20:45 GLOW รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET GLOW 19 Jun 20:36 GPSC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื
SET GLOW 28 May 18:19 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำ GLOW ออกจากดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD และดัชนี SETCLMV เนื่องจาก Free Float ต่ำกว่าร้อยละ 20
SET GLOW 24 May 12:50 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GLOW
SET GLOW 24 May 12:50 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GLOW
SET GLOW 24 May 12:40 GLOW การได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
SET GLOW 23 May 22:25 GLOW แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
SET GLOW 21 May 19:16 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการรับทราบการลาออกของกรรมการ
SEC GLOW 17 May 18:07 วันที่ 15/05/2562 นาง ศรีประภา สำรวจรวมผล ขายหุ้น โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOW) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 90.81 บาท
SET GLOW 14 May 07:55 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GLOW
SET GLOW 14 May 07:55 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GLOW
SET GLOW 13 May 18:39 GLOW การได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)(แบบ 247-6-ข)
SET GLOW 09 May 18:47 GLOW แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการนำส่งงบการเงินก่อนสอบทานและงบการเงินก่อนตรวจสอบ (แก้ไข)
SET GLOW 08 May 17:27 GLOW แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการนำส่งงบการเงินก่อนสอบทานและงบการเงินก่อนตรวจสอบ
SET GLOW 08 May 07:50 GLOW การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET GLOW 08 May 07:50 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
SET GLOW 08 May 07:49 GLOW การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET GLOW 07 May 18:30 GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET GLOW 07 May 18:21 GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET GLOW 07 May 18:20 GLOW งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET GLOW 02 May 17:26 GLOW นำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของกิจการต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่
SET GLOW 26 Apr 21:04 GLOW แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET GLOW 23 Apr 17:21 GLOW แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET GLOW 09 Apr 18:39 GLOW การได้รับเอกสารเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4)
SET GLOW 09 Apr 17:54 GPSC การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
SET GLOW 09 Apr 17:30 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ GLOW
SET GLOW 09 Apr 17:30 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ GLOW
SET GLOW 05 Apr 13:23 GLOW ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
SET GLOW 22 Mar 20:25 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ GLOW
SET GLOW 22 Mar 20:25 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ GLOW
SET GLOW 22 Mar 14:20 GPSC การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไข template)
SET GLOW 22 Mar 14:18 GLOW การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
SET GLOW 22 Mar 14:09 GPSC การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
SET GLOW 22 Mar 13:28 GLOW การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET GLOW 19 Mar 08:16 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
SET GLOW 18 Mar 20:33 GLOW แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เรื่อง การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
SET GLOW 18 Mar 19:54 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เรื่องการรับทราบการลาออกของกรรมการ
SET GLOW 15 Mar 17:45 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
SET GLOW 15 Mar 09:04 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562
SET GLOW 15 Mar 07:40 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ GLOW
SET GLOW 15 Mar 07:40 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ GLOW
SET GLOW 14 Mar 19:56 GLOW การได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
SET GLOW 14 Mar 19:35 GPSC การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
SET GLOW 14 Mar 19:34 GLOW แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
SET GLOW 13 Mar 17:06 GLOW แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขายโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1
SET GLOW 11 Mar 08:10 GLOW ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
SET GLOW 11 Mar 07:38 GPSC การแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
SET GLOW 01 Mar 17:59 GLOW แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
SET GLOW 01 Mar 17:59 GLOW แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
SET GLOW 25 Feb 20:50 GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET GLOW 25 Feb 20:50 GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET GLOW 25 Feb 20:50 GLOW งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET GLOW 25 Feb 19:59 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET GLOW 22 Feb 12:48 GLOW แจ้งการขายโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1
SET GLOW 18 Feb 09:30 GLOW แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการ