NINE : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#664
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#292
ในสัปดาห์
#309
ในเดือน
บริการ / MAI
- ธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน - ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ- ธุรกิจดิจิทัล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ - ธุรกิจด้านการศึกษา- ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NINE 22 May 17:40 NMG การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET NINE 16 May 19:02 NMG การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SET NINE 08 May 19:04 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET NINE 08 May 19:04 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET NINE 08 May 19:04 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 22 Apr 17:04 NINE แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET NINE 22 Mar 12:53 NINE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET NINE 28 Feb 18:14 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล-แก้ไข
SET NINE 28 Feb 18:01 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
SET NINE 14 Feb 08:57 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)
SET NINE 13 Feb 20:50 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET NINE 13 Feb 20:50 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET NINE 13 Feb 20:49 NINE งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NINE 04 Feb 12:38 NINE รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
SET NINE 22 Jan 08:30 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ NINE
SET NINE 22 Jan 08:30 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ NINE
SET NINE 21 Jan 13:10 NINE แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
SET NINE 18 Jan 17:31 NINE แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
SET NINE 15 Jan 13:05 NINE แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
SET NINE 15 Jan 08:40 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ NINE
SET NINE 15 Jan 08:40 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ NINE
SET NINE 14 Jan 12:53 NINE แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
SET NINE 10 Jan 17:25 NINE แจ้งกรรมการลาออก (As Template)
SET NINE 10 Jan 17:07 NINE แจ้งกรรมการลาออก
SET NINE 10 Jan 08:37 NINE แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อค
SET NINE 08 Jan 18:29 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน (แก้ไข)
SET NINE 08 Jan 13:08 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
SET NINE 08 Jan 13:08 NINE แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2
SET NINE 26 Dec 13:12 NINE แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
SET NINE 26 Dec 08:38 NINE ขอนำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรั
SET NINE 21 Dec 08:10 mai หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2561
SET NINE 21 Dec 08:10 mai หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2561
SET NINE 13 Dec 17:49 NINE การจัดตั้งบริษัทย่อย
SET NINE 13 Dec 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ NINE
SET NINE 13 Dec 08:10 SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ NINE
SET NINE 12 Dec 12:34 NINE แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
SET NINE 30 Nov 17:37 NINE แจ้งการไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ส่วนของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
SET NINE 28 Nov 12:40 NINE แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET NINE 28 Nov 12:40 NINE แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
SET NINE 27 Nov 20:21 NINE รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
SET NINE 15 Nov 08:24 NINE การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
SET NINE 12 Nov 19:16 NINE เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการบริษัท
SET NINE 07 Nov 20:55 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET NINE 07 Nov 20:55 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET NINE 07 Nov 20:55 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 01 Nov 17:03 NINE แจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
SET NINE 30 Oct 17:45 NINE แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
SET NINE 16 Oct 13:14 NINE การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), รายการเกี่ยวโยง, การแก้ไขข้อบังคับ/ วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท
SET NINE 16 Oct 08:43 NINE รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET NINE 12 Oct 17:27 NINE การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), รายการเกี่ยวโยง, การแก้ไขข้อบังคับ/ วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท
SET NINE 03 Oct 12:47 NINE แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
SET NINE 24 Sep 17:21 NINE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
SET NINE 23 Aug 17:44 NINE การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), รายการเกี่ยวโยง, การแก้ไขข้อบังคับ/ วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
SET NINE 17 Aug 18:56 NINE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
SET NINE 14 Aug 17:19 NINE แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NINE-WA (F53-5) ครั้งสุดท้าย
SET NINE 07 Aug 21:26 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET NINE 07 Aug 21:25 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET NINE 07 Aug 21:25 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 18 Jul 07:54 mai หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
SET NINE 18 Jul 07:54 mai หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
SET NINE 11 Jul 20:37 NINE แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NINE-W1 (F53-5) (ครั้งสุดท้าย)
SET NINE 06 Jul 09:14 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน (แก้ไข)
SET NINE 06 Jul 08:42 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
SET NINE 15 Jun 17:05 NINE แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NINE-W1 (F53-5)
SET NINE 13 Jun 07:48 mai 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NINE-W1
SET NINE 13 Jun 07:48 mai 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NINE-W1
SET NINE 25 May 08:06 mai การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: NINE-W1
SET NINE 25 May 08:06 mai การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: NINE-W1
SET NINE 24 May 17:34 NINE กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NINE-W1-แก้ไข
SET NINE 24 May 08:49 NINE กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NINE-W1
SET NINE 16 May 12:54 NINE แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NINE-WA (F53-5)
SET NINE 10 May 20:59 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 10 May 20:52 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET NINE 10 May 20:52 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET NINE 10 May 17:21 NINE แจ้งการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
SET NINE 10 May 17:20 NINE การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
SET NINE 30 Apr 17:18 NINE แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET NINE 30 Apr 08:12 NINE กำหนดการใช้สิทธิของ NINE-W1
SET NINE 02 Apr 17:33 NINE แจ้งการซื้อเงินลงทุนในบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด
SET NINE 30 Mar 13:09 NINE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET NINE 20 Mar 19:02 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก-เพิ่มเติมค่าตอบแทนกรรมการ, ชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
SET NINE 15 Mar 18:16 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
SET NINE 02 Mar 08:50 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET NINE 02 Mar 08:50 NINE งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NINE 02 Mar 08:50 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET NINE 26 Feb 17:55 NINE แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
SET NINE 09 Feb 17:24 NINE แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท
SET NINE 08 Feb 08:58 NINE แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
SET NINE 19 Jan 13:17 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
SET NINE 17 Jan 17:27 NINE แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
SET NINE 18 Dec 08:45 NINE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)