NINE : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#510
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#325
ในสัปดาห์
#240
ในเดือน
บริการ / MAI
- ธุรกิจสำนักพิมพ์โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชน - ธุรกิจบริการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ- ธุรกิจดิจิทัล ให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ - ธุรกิจด้านการศึกษา- ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NINE 20 Aug 17:24 NINE แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
SET NINE 20 Aug 13:02 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
SET NINE 16 Aug 17:43 NINE แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
SET NINE 16 Aug 08:58 NINE แจ้งกรรมการลาออก
SET NINE 16 Aug 07:31 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
SET NINE 14 Aug 19:09 NINE ชี้แจงประเด็นการขายหุ้น Big Lot โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (NMG)
SET NINE 14 Aug 17:56 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET NINE 14 Aug 17:56 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET NINE 14 Aug 17:56 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 08 Aug 08:40 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
SET NINE 01 Aug 18:35 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
SET NINE 08 Jul 13:20 NINE รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
SET NINE 22 May 17:40 NMG การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET NINE 16 May 19:02 NMG การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
SET NINE 08 May 19:04 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET NINE 08 May 19:04 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET NINE 08 May 19:04 NINE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET NINE 22 Apr 17:04 NINE แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET NINE 22 Mar 12:53 NINE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET NINE 28 Feb 18:14 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล-แก้ไข
SET NINE 28 Feb 18:01 NINE กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
SET NINE 14 Feb 08:57 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)
SET NINE 13 Feb 20:50 NINE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET NINE 13 Feb 20:50 NINE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET NINE 13 Feb 20:49 NINE งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)