NMG : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#256
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#436
ในสัปดาห์
#490
ในเดือน
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NMG 29 Sep 17:11 NMG การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET NMG 11 Sep 17:55 NMG แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
SET NMG 09 Sep 19:43 NMG มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NMG 01 Sep 17:03 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
SET NMG 24 Aug 17:47 NMG การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
SET NMG 19 Aug 17:15 NMG แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท
SET NMG 17 Aug 09:28 SET ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET NMG 14 Aug 17:37 NMG แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2563
SET NMG 03 Aug 17:04 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
SET NMG 29 Jul 18:56 NMG แจ้งรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
SET NMG 02 Jul 18:04 NMG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (เพิ่มเติม)
SET NMG 01 Jul 17:01 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET NMG 26 Jun 09:23 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
SET NMG 26 Jun 09:23 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
SET NMG 25 Jun 20:25 NMG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET NMG 25 Jun 20:23 NMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET NMG 25 Jun 20:22 NMG มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET NMG 25 Jun 20:19 NMG งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET NMG 04 Jun 19:50 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (แก้ไข)
SET NMG 04 Jun 19:15 NMG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)
SET NMG 04 Jun 17:06 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
SET NMG 26 May 08:49 NMG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
SET NMG 18 May 09:22 SET ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET NMG 15 May 18:46 NMG แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
SET NMG 13 May 08:53 NMG การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือการขอรับเงินกู้ยืม
SET NMG 07 May 17:02 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
SET NMG 02 Apr 17:03 SET รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
SET NMG 31 Mar 17:06 NMG การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)
SET NMG 25 Mar 17:04 NMG กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออก
SET NMG 25 Mar 08:40 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
SET NMG 25 Mar 08:40 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
SET NMG 24 Mar 19:53 NMG ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET NMG 24 Mar 19:51 NMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET NMG 24 Mar 19:51 NMG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)