OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#646
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#466
ในสัปดาห์
#340
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า "โออิชิ"

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA OISHI 22 Aug 09:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - OISHI
SET OISHI 09 Aug 17:58 OISHI การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET OISHI 09 Aug 17:54 OISHI งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OISHI 09 Aug 17:54 OISHI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OISHI 09 Aug 17:53 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET OISHI 09 Aug 17:48 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 02 Aug 17:41 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 01 Aug 18:02 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 18 Jul 17:08 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA OISHI 19 Jun 09:35 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - OISHI
SET OISHI 15 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : OISHI
SET OISHI 02 May 20:21 OISHI การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET OISHI 02 May 20:10 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OISHI 02 May 20:10 OISHI ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OISHI 02 May 20:09 OISHI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA OISHI 02 Apr 14:39 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - OISHI
SET OISHI 13 Feb 18:34 OISHI การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET OISHI 13 Feb 13:37 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไขปี)
SET OISHI 13 Feb 13:28 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OISHI 13 Feb 13:18 OISHI การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
SET OISHI 13 Feb 13:13 OISHI ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET OISHI 13 Feb 13:12 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OISHI 13 Feb 13:11 OISHI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)