OISHI : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#347
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#667
ในสัปดาห์
#308
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า "โออิชิ"

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OISHI 21 Oct 19:52 OISHI การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
IAA OISHI 22 Aug 09:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - OISHI
SET OISHI 09 Aug 17:58 OISHI การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET OISHI 09 Aug 17:54 OISHI งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OISHI 09 Aug 17:54 OISHI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET OISHI 09 Aug 17:53 OISHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET OISHI 09 Aug 17:48 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 02 Aug 17:41 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 01 Aug 18:02 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET OISHI 18 Jul 17:08 OISHI แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA OISHI 19 Jun 09:35 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - OISHI
SET OISHI 15 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : OISHI