PE : บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

#114
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#536
ในสัปดาห์
#690
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PE 18 Jun 17:03 PE แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุม
SET PE 13 May 17:06 PE แจ้งคำสั่งศาลฎีกาที่ให้รับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา
SET PE 08 May 08:32 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 63
SET PE 07 May 17:14 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PE 07 May 17:14 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PE 07 May 17:12 PE งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PE 07 May 17:10 PE การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET PE 24 Apr 08:15 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
SET PE 23 Apr 08:29 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
SET PE 22 Apr 08:32 SET 24 เมษายน 2563 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ PE
SET PE 07 Apr 17:10 PE ศาลฎีกาเลื่อนกำหนดนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่
SET PE 02 Apr 08:50 PE การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET PE 24 Mar 09:24 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ PE ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.63 - 24 เม.ย.63 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
SET PE 19 Mar 17:38 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
SET PE 16 Mar 17:48 PE การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET PE 21 Feb 17:03 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 14 Feb 08:45 SET ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ PE ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 62
SET PE 13 Feb 17:24 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET PE 13 Feb 17:22 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET PE 13 Feb 17:20 PE งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PE 13 Feb 13:20 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET PE 13 Feb 08:32 PE งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งมติคณะกรรมการ
SET PE 11 Feb 08:54 SET ตลท. ขึ้น SP หลักทรัพย์ PE กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด
SET PE 13 Jan 09:01 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ PE เร่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็ว
SET PE 13 Jan 08:54 PE ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
SET PE 10 Jan 12:50 PE ชี้แจ้งข้อเท็จจริงในเรื่องสถานะของบริษัท
SET PE 02 Jan 08:34 PE แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก (เพิ่ม Template)
SET PE 02 Jan 07:56 PE แจ้งกรรมการลาออก