PE : บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

#344
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#543
ในสัปดาห์
#497
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น
bitcoin:bc1qeued5tzlksu6eftkrghn0f67evzargspf85mgj

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PE 22 Nov 17:09 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 15 Nov 08:55 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET PE 11 Nov 08:30 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ PE กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
SET PE 08 Nov 09:06 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62
SET PE 07 Nov 17:17 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET PE 07 Nov 17:16 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET PE 07 Nov 17:15 PE งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PE 16 Oct 13:12 PE การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
SET PE 22 Aug 17:58 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 14 Aug 09:06 SET ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 62
SET PE 14 Aug 08:43 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET PE 13 Aug 17:09 PE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PE 13 Aug 17:08 PE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PE 13 Aug 17:06 PE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PE 08 Aug 17:02 PE แจ้งกรรมการลาออก
SET PE 05 Jun 12:31 PE แจ้งผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
SET PE 29 May 17:04 PE แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET PE 21 May 08:06 PE กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)