S & J : บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

#704
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#329
ในสัปดาห์
#672
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบำรุงผิว โคโลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET S & J 19 Aug 17:12 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไขกำไรขั้นต้น สำหรับงวด 3 เดือน))
SET S & J 14 Aug 18:55 S & J การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส และแจ้งมติอนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์
SET S & J 14 Aug 18:40 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET S & J 14 Aug 18:39 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 14 Aug 18:39 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET S & J 14 May 12:33 S & J อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยง
SET S & J 14 May 07:51 S & J แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET S & J 14 May 07:50 S & J แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
SET S & J 14 May 07:49 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET S & J 14 May 07:42 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET S & J 14 May 07:35 S & J งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET S & J 03 May 17:13 S & J การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET S & J 24 Apr 18:48 S & J ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เปลี่ยนแปลง)
SET S & J 23 Apr 18:10 S & J มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET S & J 22 Mar 12:46 S & J แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
SET S & J 26 Feb 21:43 S & J การลงทุนของบริษัทย่อย
SET S & J 26 Feb 21:42 S & J คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET S & J 26 Feb 21:41 S & J งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET S & J 26 Feb 21:41 S & J สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET S & J 26 Feb 21:39 S & J แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล