T : บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

#177
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#530
ในสัปดาห์
#695
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
รับเหมาก่อสร้างโดยครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค งานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ และกลุ่มปิโตรเคมี

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET T 27 Aug 21:08 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET T 27 Aug 20:49 T กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET T 20 Aug 18:32 T กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET T 13 Aug 20:58 T คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET T 13 Aug 20:57 T สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET T 13 Aug 20:56 T งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET T 30 Jul 20:22 T รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET T 03 Jul 17:59 T กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET T 01 Jul 20:55 T แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET T 15 Jun 19:06 T แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออกจากตำแหน่ง
SET T 12 Jun 07:43 mai หุ้นเพิ่มทุนของ T เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2563
SET T 09 Jun 20:51 T การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
SET T 29 May 20:29 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET T 27 May 20:53 T แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
SET T 27 May 20:53 T แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET T 22 May 20:13 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 3)
SET T 22 May 20:08 T กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET T 14 May 21:08 T แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่, เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET T 14 May 21:04 T คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET T 14 May 21:02 T สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET T 14 May 21:01 T งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET T 20 Apr 17:37 T แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (แก้ไข template)
SET T 20 Apr 17:35 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2)
SET T 17 Apr 19:04 T แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563,งดจ่ายเงินปันผล,แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
SET T 24 Mar 09:13 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
SET T 20 Mar 17:48 T แจ้งยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563
SET T 12 Mar 19:55 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"