U : บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

#222
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#413
ในสัปดาห์
#602
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET U 29 Sep 17:53 U การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย
SET U 08 Sep 12:52 U กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7) (แก้ไขหัวข้อข่าว)
SET U 08 Sep 12:44 U กำหนดการใช้สิทธิของ U-4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 7)
SET U 13 Aug 19:13 U การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET U 13 Aug 17:48 U คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET U 13 Aug 17:48 U สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET U 13 Aug 17:47 U งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET U 31 Jul 17:03 U แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET U 02 Jul 12:44 U แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5)
SET U 01 Jul 19:13 U แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5)
SET U 29 Jun 13:08 U การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET U 11 Jun 19:07 U กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6) (แก้ไขฉบับภาษาอังกฤษ)
SET U 11 Jun 13:21 U แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และการงดจ่ายเงินปันผล
SET U 10 Jun 12:58 U กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6)
SET U 18 May 17:15 U การแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
SET U 15 May 19:28 U คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET U 15 May 19:26 U สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET U 15 May 19:21 U งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET U 15 May 19:11 U แจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
SET U 15 May 17:36 U แจ้งการเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ
SET U 30 Apr 20:41 U แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
SET U 09 Apr 17:04 U แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
SET U 02 Apr 13:05 U แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5)
SET U 31 Mar 19:07 U การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน
SET U 16 Mar 12:40 U การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
SET U 13 Mar 17:10 U กำหนดการใช้สิทธิของ U-4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 5)