A : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

#193
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#238
ในสัปดาห์
#283
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET A 18 Sep 19:01 A แจ้งยกเลิกขายอาคารสำนักงานใหญ่กับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563-แก้ไข
SET A 18 Sep 18:01 A แจ้งยกเลิกขายอาคารสำนักงานใหญ่กับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
SET A 17 Sep 18:20 A เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนและสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
SET A 14 Sep 08:05 A รายงานความเห็นของIFA ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ากับบุคคลเกี่ยวโยง1/2 -แก้ไข
SET A 14 Sep 08:04 A รายงานความเห็นของIFA ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ากับบุคคลเกี่ยวโยง2/2 -แก้ไข
SET A 11 Sep 17:33 A รายงานความเห็นของIFA ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ากับบุคคลเกี่ยวโยง2/2
SET A 11 Sep 17:32 A รายงานความเห็นของIFA ต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ากับบุคคลเกี่ยวโยง1/2
SET A 21 Aug 17:01 A แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563-แก้ไข2
SET A 21 Aug 13:04 A แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563-แก้ไข
SET A 20 Aug 09:00 A แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
SET A 13 Aug 21:08 A คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET A 13 Aug 21:08 A สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET A 13 Aug 21:07 A งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET A 18 May 08:22 A สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)-แก้ไข
SET A 18 May 08:13 A คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET A 18 May 08:13 A สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET A 18 May 08:12 A งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET A 18 May 08:11 A คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET A 18 May 08:10 A สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET A 24 Apr 19:14 A มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET A 24 Mar 12:30 A แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("โควิด 19")
SET A 23 Mar 21:59 A การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์บริษัท