AI : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

#224
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#371
ในสัปดาห์
#354
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม(แบบ 56-1)/ 2562

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET AI 25 Sep 08:28 AI ประกาศวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 28 และ 29 ธันวาคม 2563)
SET AI 02 Sep 12:52 AI รายงานการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
SET AI 14 Aug 12:31 AI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET AI 14 Aug 12:30 AI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET AI 14 Aug 12:30 AI งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AI 08 Jul 07:55 AI ประกาศวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2563)
SET AI 18 Jun 17:00 AI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET AI 18 May 12:32 AI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท
SET AI 14 May 13:03 AI แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET AI 14 May 13:03 AI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET AI 14 May 13:02 AI การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET AI 14 May 13:02 AI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AI 14 May 13:01 AI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET AI 24 Apr 12:39 AI จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET AI 01 Apr 17:00 AI จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET AI 01 Apr 17:00 AI แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET AI 20 Mar 17:00 AI ยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)