AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

#1
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#3
ในสัปดาห์
#2
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA AOT 13 Aug 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 11 Aug 17:03 AOT ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562
SET AOT 11 Aug 17:02 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET AOT 11 Aug 17:02 AOT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET AOT 11 Aug 17:01 AOT งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
IAA AOT 31 Jul 09:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 30 Jul 08:45 AOT การขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ การเลื่อนระยะเวลาประกอบกิจการ และกำหนดแนวทางการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ของสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และการบริหารจัดการกิจก
SET AOT 29 Jul 17:03 AOT การขยายระยะเวลาการให้สิทธิเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่าง ๆ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยาน
SET AOT 29 Jul 17:02 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการ
SET AOT 03 Jul 12:52 AOT เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย
IAA AOT 22 Jun 09:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 22 Jun 09:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 17 Jun 18:33 AOT ประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศภายหลังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
SET AOT 15 Jun 17:47 AOT การดำเนินงานและการให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ต
SET AOT 12 Jun 12:47 SKY ผลการยื่นเสนอราคาโครงการให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
SET AOT 19 May 17:01 AOT ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
IAA AOT 15 May 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 14 May 17:10 AOT ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562
SET AOT 14 May 17:03 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
SET AOT 14 May 17:03 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
SET AOT 14 May 17:01 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AOT 13 May 12:34 AOT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET AOT 28 Apr 12:31 AOT ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
SET AOT 27 Apr 17:41 AOT ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของบริษั
IAA AOT 27 Apr 10:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 23 Apr 08:42 AOT มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
SET AOT 22 Apr 17:00 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย
IAA AOT 17 Apr 11:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 16 Apr 09:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 15 Apr 17:29 AOT ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
SET AOT 13 Apr 17:16 AOT ขอชี้แจงข่าว
SET AOT 09 Apr 12:43 AOT ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยและการระงับการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นการชั่วคราว
IAA AOT 07 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 26 Mar 17:01 AOT กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
IAA AOT 26 Mar 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 23 Mar 12:30 AOT รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
IAA AOT 20 Mar 11:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 18 Mar 17:16 AOT การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
IAA AOT 24 Feb 10:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 20 Feb 10:32 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 20 Feb 10:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 19 Feb 18:04 AOT แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Cov
IAA AOT 13 Feb 10:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 13 Feb 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 13 Feb 09:36 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 12 Feb 17:23 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET AOT 12 Feb 17:21 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET AOT 12 Feb 17:11 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET AOT 06 Feb 17:00 AOT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET AOT 05 Feb 17:01 AOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET AOT 03 Feb 17:01 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
SET AOT 31 Jan 17:02 AOT แจ้งการลาออกของกรรมการ