AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

#3
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#1
ในสัปดาห์
#6
ในเดือน
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

31May 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA AOT 10 Apr 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 02 Apr 14:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 19 Mar 10:10 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 13 Mar 17:11 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 27 Feb 11:10 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 17:36 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 15:51 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 14 Feb 09:36 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 13 Feb 17:01 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
SET AOT 13 Feb 17:01 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET AOT 13 Feb 17:00 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET AOT 08 Feb 12:32 AOT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET AOT 29 Jan 17:14 AOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไขไฟล์ PDF)
SET AOT 29 Jan 17:04 AOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET AOT 25 Jan 20:15 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
SET AOT 25 Jan 20:15 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
SET AOT 25 Jan 20:15 AOT แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
SET AOT 25 Jan 20:15 AOT แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
IAA AOT 24 Jan 14:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 17 Jan 10:40 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 09 Jan 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 09 Jan 09:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 17 Dec 12:30 AOT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET AOT 13 Dec 17:15 AOT ขอแก้ไขงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
SET AOT 30 Nov 18:14 AOT การต่ออายุการจ้าง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
SET AOT 30 Nov 17:23 AOT กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
IAA AOT 30 Nov 15:09 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 30 Nov 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 30 Nov 09:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 29 Nov 17:31 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET AOT 29 Nov 17:22 AOT ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET AOT 29 Nov 17:22 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET AOT 29 Nov 17:17 AOT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
IAA AOT 22 Nov 12:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 01 Nov 11:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 22 Oct 10:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 11 Oct 08:54 AOT แจ้งการเข้่าร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
IAA AOT 09 Oct 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 25 Sep 14:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SEC AOT 17 Sep 17:38 วันที่ 12/09/2561 นาย สราวุธ เบญจกุล ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 61.50 บาท
SET AOT 06 Sep 17:13 AOT แจ้งผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
IAA AOT 16 Aug 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 14 Aug 12:54 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
SET AOT 14 Aug 12:54 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET AOT 14 Aug 12:53 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET AOT 10 Aug 21:30 SKY ผลการยื่นเสนอราคาโครงการจัดทำ Digital Platform ตามนโยบาย AOT 4.0 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
IAA AOT 26 Jul 08:39 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : เก็งกำไร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SEC AOT 20 Jul 18:06 วันที่ 17/07/2561 สราวุธ  เบญจกุล ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 61.50 บาท
IAA AOT 19 Jul 10:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 16 Jul 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 12 Jul 09:36 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : เก็งกำไร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SEC AOT 29 Jun 18:08 วันที่ 27/06/2561 สราวุธ  เบญจกุล ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 1,500 หุ้นที่ราคา 63.25 บาท
IAA AOT 27 Jun 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : เก็งกำไร : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SEC AOT 21 Jun 18:12 วันที่ 19/06/2561 วราห์  ทองประสินธุ์ ขายหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 65.00 บาท
IAA AOT 11 Jun 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 31 May 17:07 AOT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
IAA AOT 28 May 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 17 May 12:18 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 16 May 12:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 16 May 11:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 16 May 11:08 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 15 May 13:29 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET AOT 15 May 13:28 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
SET AOT 15 May 13:28 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
IAA AOT 02 May 10:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 11 Apr 11:09 -. ออกบทวิเคราะห์ : T-BUY : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 10 Apr 10:39 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED - AOT
IAA AOT 10 Apr 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED - AOT
SET AOT 21 Mar 17:00 AOT การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
SEC AOT 28 Feb 18:11 วันที่ 22/02/2561 สราวุธ  เบญจกุล ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 67.50 บาท
IAA AOT 16 Feb 12:05 KSS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 15 Feb 10:36 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 15 Feb 10:05 AIRA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 15 Feb 10:05 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
IAA AOT 15 Feb 09:36 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - AOT
SET AOT 14 Feb 12:53 AOT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET AOT 14 Feb 12:37 AOT ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2560
SET AOT 14 Feb 12:37 AOT คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
SET AOT 14 Feb 12:36 AOT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
SEC AOT 13 Feb 18:05 วันที่ 09/02/2561 สราวุธ  เบญจกุล ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 1,200 หุ้นที่ราคา 68.25 บาท
SET AOT 08 Feb 12:32 AOT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
SET AOT 29 Jan 17:02 AOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET AOT 26 Jan 08:45 AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
SET AOT 26 Jan 08:45 AOT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET AOT 24 Jan 12:32 AOT แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
SEC AOT 18 Jan 18:04 วันที่ 17/01/2561 วราห์  ทองประสินธุ์ ซื้อหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 70.50 บาท
IAA AOT 16 Jan 14:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-BUY : AIRPORT OF THAILAND - AOT
SEC AOT 09 Jan 18:03 วันที่ 08/01/2561 ชนาลัย  ฉายากุล ขายหุ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 77.00 บาท
SET AOT 14 Dec 17:03 AOT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560