ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

#189
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#294
ในสัปดาห์
#184
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ TCC SAKURA และ ASIAN SEAFOODS และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

03May 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
07Jun 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC ASIAN 02 Apr 18:06 วันที่ 28/03/2562 นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 7.91 บาท
SEC ASIAN 26 Mar 18:08 วันที่ 26/03/2562 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 7.80 บาท
SET ASIAN 26 Mar 12:31 ASIAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
IAA ASIAN 26 Mar 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ASIAN
SET ASIAN 07 Mar 00:23 VDO Opportunity Day : ASIAN
SET ASIAN 21 Feb 08:25 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562-แก้ไข
SET ASIAN 21 Feb 07:58 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562-แก้ไข
SET ASIAN 21 Feb 07:57 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) -แก้ไข
SET ASIAN 20 Feb 18:31 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 20 Feb 18:31 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562
SET ASIAN 20 Feb 18:30 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ASIAN 20 Feb 18:29 ASIAN งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SEC ASIAN 02 Jan 18:38 วันที่ 27/12/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 179,000 หุ้นที่ราคา 6.95 บาท
SEC ASIAN 02 Jan 18:38 วันที่ 28/12/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 697,200 หุ้นที่ราคา 6.91 บาท
SET ASIAN 24 Dec 17:40 ASIAN แจ้งรายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อย
SET ASIAN 19 Dec 12:37 ASIAN ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
SET ASIAN 12 Dec 00:14 VDO Opportunity Day : ASIAN
SEC ASIAN 16 Nov 18:09 วันที่ 16/11/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 624,500 หุ้นที่ราคา 7.64 บาท
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET ASIAN 13 Nov 17:21 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 09 Nov 17:01 ASIAN แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
SEC ASIAN 16 Oct 18:37 วันที่ 11/10/2561 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 689,400 หุ้นที่ราคา 8.71 บาท
SET ASIAN 22 Aug 00:11 VDO Opportunity Day : ASIAN
IAA ASIAN 10 Aug 10:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ASIAN
SET ASIAN 07 Aug 17:23 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ASIAN 07 Aug 17:23 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET ASIAN 07 Aug 17:22 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 16 Jul 17:20 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่ (แก้ไข)
SET ASIAN 16 Jul 12:35 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
SEC ASIAN 22 Jun 18:07 วันที่ 21/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 5.53 บาท
SEC ASIAN 21 Jun 18:12 วันที่ 20/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 473,400 หุ้นที่ราคา 5.57 บาท
SEC ASIAN 06 Jun 18:38 วันที่ 05/06/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 5.45 บาท
SEC ASIAN 01 Jun 18:08 วันที่ 30/05/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 5.60 บาท
SEC ASIAN 17 May 18:13 วันที่ 15/05/2561 สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 771,700 หุ้นที่ราคา 5.81 บาท
SEC ASIAN 15 May 18:08 วันที่ 10/05/2561 เฮนริคคัส  แวน เวสเทิร์นดร๊อป ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 266,400 หุ้นที่ราคา 5.80 บาท
SEC ASIAN 15 May 18:08 วันที่ 11/05/2561 เฮนริคคัส  แวน เวสเทิร์นดร๊อป ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 233,600 หุ้นที่ราคา 5.90 บาท
SET ASIAN 14 May 17:52 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Asian Group SCS Europe GmbH
SET ASIAN 08 May 17:15 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ASIAN 08 May 17:15 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET ASIAN 08 May 17:14 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 02 May 17:04 ASIAN มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
SET ASIAN 25 Apr 17:10 ASIAN มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
SET ASIAN 21 Mar 12:54 ASIAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
SEC ASIAN 15 Mar 18:17 วันที่ 14/03/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 8.10 บาท
SEC ASIAN 22 Feb 18:06 วันที่ 21/02/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 10.10 บาท
SET ASIAN 22 Feb 13:30 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข )
SET ASIAN 22 Feb 09:05 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข งวดจ่ายปันผล)
SET ASIAN 21 Feb 20:14 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
SET ASIAN 21 Feb 18:49 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 21 Feb 18:29 ASIAN ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET ASIAN 21 Feb 18:29 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 21 Feb 18:28 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET ASIAN 21 Feb 18:27 ASIAN งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SEC ASIAN 19 Feb 18:06 วันที่ 16/02/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 9.65 บาท
SEC ASIAN 11 Jan 18:03 วันที่ 09/01/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 11.30 บาท
SEC ASIAN 05 Jan 18:03 วันที่ 03/01/2561 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 9.80 บาท
SEC ASIAN 03 Jan 18:03 วันที่ 27/12/2560 สมชาย  อมรรัตนชัยกุล ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 9.75 บาท
SET ASIAN 14 Dec 17:35 ASIAN ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561