ASIAN : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

#668
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#551
ในสัปดาห์
#317
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ TCC SAKURA และ ASIAN SEAFOODS และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

09Sep 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ASIAN 07 Aug 12:37 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
SET ASIAN 06 Aug 17:22 ASIAN แจ้งบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทแห่งใหม่
SET ASIAN 06 Aug 17:21 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET ASIAN 06 Aug 17:21 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET ASIAN 06 Aug 17:19 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET ASIAN 26 Jun 12:57 ASIAN แจ้งแก้ไขข่าวการตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
IAA ASIAN 29 May 10:05 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ASIAN
SET ASIAN 29 May 00:14 VDO Opportunity Day : ASIAN
SET ASIAN 21 May 17:30 ASIAN แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2562
SET ASIAN 16 May 17:50 ASIAN แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET ASIAN 13 May 18:12 ASIAN แจ้งรายละเอียดการลงทุนบริษัทย่อย
SET ASIAN 13 May 18:11 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET ASIAN 13 May 18:11 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET ASIAN 13 May 18:11 ASIAN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA ASIAN 08 May 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED - ASIAN
SET ASIAN 24 Apr 17:09 ASIAN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC ASIAN 23 Apr 17:38 วันที่ 23/04/2562 นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 1,050,000 หุ้นที่ราคา 9.02 บาท
SEC ASIAN 23 Apr 17:38 วันที่ 23/04/2562 นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 1,050,000 หุ้นที่ราคา 9.02 บาท
SEC ASIAN 02 Apr 18:06 วันที่ 28/03/2562 นาย เฮนริคคัส แวน เวสเทิร์นดร๊อป ขายหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 400,000 หุ้นที่ราคา 7.91 บาท
SEC ASIAN 26 Mar 18:08 วันที่ 26/03/2562 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ซื้อหุ้น ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 7.80 บาท
SET ASIAN 26 Mar 12:31 ASIAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
IAA ASIAN 26 Mar 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ASIAN
SET ASIAN 07 Mar 00:23 VDO Opportunity Day : ASIAN
SET ASIAN 21 Feb 08:25 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562-แก้ไข
SET ASIAN 21 Feb 07:58 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562-แก้ไข
SET ASIAN 21 Feb 07:57 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) -แก้ไข
SET ASIAN 20 Feb 18:31 ASIAN สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET ASIAN 20 Feb 18:31 ASIAN แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำีปี 2562
SET ASIAN 20 Feb 18:30 ASIAN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET ASIAN 20 Feb 18:29 ASIAN งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)