AU : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

#33
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#158
ในสัปดาห์
#163
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ธุรกิจร้านขนมหวาน ภายใต้ชื่อ "ร้านอาฟเตอร์ ยู" และ "ร้านเมโกริ" และ (2) ธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิต

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET AU 13 Aug 17:46 AU คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET AU 13 Aug 17:45 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET AU 13 Aug 17:45 AU งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET AU 26 Jul 18:57 AU รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
SEC AU 19 Jul 17:37 วันที่ 11/07/2562 นางสาว อุไรวรรณ สมานวงศ์ ขายหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 38,700 หุ้นที่ราคา 16.50 บาท
SET AU 12 Jul 18:42 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
SEC AU 02 Jul 17:38 วันที่ 28/06/2562 นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ โอนหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 3,000,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SET AU 07 Jun 18:37 AU แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการฝ่ายบัญชี
SEC AU 05 Jun 18:05 วันที่ 05/06/2562 นาย ทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ ขายหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 180,000 หุ้นที่ราคา 10.86 บาท
SET AU 29 May 12:48 AU แจ้งวันหยุดทำการเพิ่ม
SET AU 13 May 20:13 AU แจ้งเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บนเว๊ปไซด์บริษัท
SET AU 13 May 18:00 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET AU 13 May 17:59 AU คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET AU 13 May 17:58 AU งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET AU 02 May 19:11 AU มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET AU 02 May 19:10 AU เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562
SET AU 29 Apr 19:21 AU มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET AU 19 Apr 19:00 AU เผยแพร่เอกสารประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บนเว๊ปไซด์
SEC AU 19 Apr 17:38 วันที่ 10/04/2562 นาย ทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ ซื้อหุ้น อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) บมจ.(AU) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 8.30 บาท
SET AU 19 Mar 06:17 VDO Opportunity Day : AU
SET AU 27 Feb 07:16 AU เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายปันผล (เพิ่มข้อความ)
SET AU 26 Feb 21:52 AU งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET AU 26 Feb 21:47 AU คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET AU 26 Feb 21:47 AU สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET AU 26 Feb 21:46 AU เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายปันผล