BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
246
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

หุ้นเด่นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top