BR : บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

#318
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#521
ในสัปดาห์
#702
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม และจำแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BR 11 Aug 08:54 BR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET BR 11 Aug 08:52 BR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET BR 10 Aug 20:57 BR สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET BR 10 Aug 20:57 BR สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET BR 10 Aug 18:36 BR สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET BR 10 Aug 18:36 BR งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BR 10 Aug 18:35 BR สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET BR 10 Aug 18:34 BR งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BR 11 Jun 12:36 BR แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท (แก้ไข)
SET BR 10 Jun 17:19 BR แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท
SET BR 02 Jun 09:12 BR แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไข)
SET BR 02 Jun 08:18 BR แจ้งกรรมการลาออก
SET BR 29 May 12:30 BR ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
SET BR 22 May 18:49 BR แจ้งการพ้นตำแหน่งของรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
SET BR 22 May 17:02 BR แจ้งการพ้นตำแหน่งของกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
SET BR 22 May 08:56 BR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
SET BR 22 May 08:25 BR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข Template)
SET BR 21 May 19:07 BR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET BR 18 May 09:38 SET การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
SET BR 08 May 13:20 BR แจ้งการขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
SET BR 13 Apr 09:02 BR แจ้งการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
SET BR 10 Apr 17:01 BR แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)