CM : บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

#185
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#537
ในสัปดาห์
#698
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและส่งออก ผักแปรรูปแช่แข็ง เช่น ถั่วแขกแช่แข็ง, ถั่วแระแช่แข็ง,ข้าวโพดหวานแช่แข็ง, ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และ ผักผสมแช่แข็ง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET CM 18 Aug 12:40 CM การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ
SET CM 13 Aug 12:35 CM สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)-แก้ไข
SET CM 11 Aug 17:28 CM งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET CM 11 Aug 17:16 CM สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET CM 11 Aug 17:11 CM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET CM 04 Aug 19:49 CM มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CM 03 Jul 13:09 CM การเปิดเผยข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมฯ 30 วัน
SET CM 23 Jun 08:45 CM การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563-แก้ไข
SET CM 22 Jun 18:57 CM การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET CM 14 May 12:32 CM การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET CM 14 May 08:46 CM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)-แก้ไข
SET CM 13 May 21:01 CM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET CM 13 May 21:01 CM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET CM 13 May 21:01 CM งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET CM 09 Apr 17:17 CM แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET CM 09 Apr 17:15 CM การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET CM 20 Mar 20:43 CM แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563