CSR : บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

#398
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#537
ในสัปดาห์
#623
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC CSR 19 Jun 18:08 วันที่ 17/06/2562 นาย สุขุมา ชยานนท์ ซื้อหุ้น เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) จำนวน 10,200 หุ้นที่ราคา 69.50 บาท
SET CSR 08 May 12:42 CSR การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET CSR 30 Apr 08:48 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) (แก้ไข)
SET CSR 30 Apr 08:12 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET CSR 30 Apr 08:10 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET CSR 25 Apr 17:04 CSR การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
SET CSR 25 Apr 17:03 CSR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CSR 25 Mar 12:37 CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET CSR 28 Feb 18:28 CSR คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET CSR 28 Feb 18:28 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET CSR 28 Feb 18:28 CSR งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET CSR 28 Feb 18:27 CSR ประกาศจ่ายเงินปันผล แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และแก้ไขข้อบังคับบริษัท
SET CSR 11 Jan 12:48 CSR แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคล
SET CSR 29 Oct 12:38 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
SET CSR 29 Oct 12:38 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SEC CSR 17 Aug 18:07 วันที่ 17/08/2561 พัชราภรณ์  จุโลทัย ซื้อหุ้น เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 70.00 บาท
SEC CSR 17 Aug 18:07 วันที่ 17/08/2561 สุขุมา  ชยานนท์ ซื้อหุ้น เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) จำนวน 15,000 หุ้นที่ราคา 70.00 บาท
SET CSR 08 Aug 12:41 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
SET CSR 08 Aug 12:41 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET CSR 10 May 13:05 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
SET CSR 10 May 13:04 CSR งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET CSR 08 May 17:04 CSR การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
SET CSR 26 Apr 18:08 CSR มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET CSR 23 Mar 17:02 CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
SET CSR 23 Feb 12:35 CSR ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET CSR 23 Feb 08:36 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
SET CSR 23 Feb 08:01 CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
SET CSR 23 Feb 08:00 CSR งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET CSR 22 Feb 19:06 CSR ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET CSR 22 Feb 18:11 CSR ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
SET CSR 12 Jan 12:39 CSR แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคล
SET CSR 29 Dec 13:54 CSR แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET CSR 29 Dec 13:20 CSR การต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ