DOD : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

#289
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#401
ในสัปดาห์
#215
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท "Dai a to" (ได เอโตะ)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET DOD 14 Feb 18:04 DOD แจ้งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดลาออก
SET DOD 30 Jan 18:39 DOD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
SET DOD 27 Jan 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
SET DOD 02 Dec 19:40 DOD แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET DOD 02 Dec 19:39 DOD แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET DOD 29 Nov 08:40 DOD แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DOD-W1 (F53-5)
SET DOD 22 Nov 08:51 DOD กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
SEC DOD 19 Nov 18:02 วันที่ 18/11/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 7.90 บาท
SEC DOD 18 Nov 18:02 วันที่ 15/11/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 7.85 บาท
SEC DOD 14 Nov 18:04 วันที่ 12/11/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 8.20 บาท
SET DOD 14 Nov 08:24 DOD แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET DOD 14 Nov 08:23 DOD แจ้งผู้บริหาร กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัทลาออก
SET DOD 14 Nov 08:23 DOD แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ
IAA DOD 12 Nov 11:35 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading: บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - DOD
SET DOD 12 Nov 08:15 mai การปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ DOD
SET DOD 12 Nov 08:15 mai การปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ DOD
SET DOD 11 Nov 18:47 DOD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไขครั้งที่ 1)
SET DOD 11 Nov 18:29 DOD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET DOD 11 Nov 18:29 DOD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET DOD 11 Nov 18:28 DOD งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET DOD 11 Nov 13:36 mai ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ DOD
SET DOD 11 Nov 13:36 mai ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ DOD
SET DOD 11 Nov 13:33 DOD ชี้แจงเรื่องการนำส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562
SET DOD 11 Nov 12:41 DOD แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)("บริษัท") ครั้งที่ 1 (DOD-W1) (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) (แก้ไขครั้งที่ 1)
SET DOD 11 Nov 09:21 mai ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD
SET DOD 11 Nov 09:21 mai ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ DOD
SET DOD 11 Nov 08:54 DOD แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน)("บริษัท") ครั้งที่ 1 (DOD-W1) (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)
SEC DOD 28 Oct 18:02 วันที่ 24/10/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 30,000 หุ้นที่ราคา 9.00 บาท
SET DOD 16 Oct 08:50 DOD ขอเชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
SEC DOD 11 Oct 18:03 วันที่ 10/10/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 9.22 บาท
SEC DOD 09 Oct 18:03 วันที่ 08/10/2562 นาย ธนา รังสิกุล ซื้อหุ้น ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD) จำนวน 102,000 หุ้นที่ราคา 9.28 บาท
SET DOD 11 Sep 07:38 DOD แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
SET DOD 30 Aug 19:22 DOD แจ้งความคืบหน้าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท
IAA DOD 14 Aug 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading: บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - DOD
SET DOD 14 Aug 07:54 DOD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข 1)
SET DOD 13 Aug 21:47 DOD แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
SET DOD 13 Aug 21:46 DOD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET DOD 13 Aug 21:46 DOD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET DOD 13 Aug 21:45 DOD งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)