GULF : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#82
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#21
ในสัปดาห์
#12
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET GULF 07 Jul 08:31 GULF การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเยอรมนี
SET GULF 02 Jul 17:17 GULF การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญารวม 100 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม
SET GULF 11 Jun 21:37 GULF การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนและการขยายธุรกิจสาธารณูปโภคที่ประเทศโอมาน
SEC GULF 01 Jun 18:06 วันที่ 29/05/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 10,000,000 หุ้นที่ราคา 37.75 บาท
SEC GULF 29 May 18:06 วันที่ 28/05/2563 นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ โอนหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 490,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SET GULF 21 May 09:29 GULF บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
SET GULF 21 May 09:17 GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
IAA GULF 20 May 12:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF
SET GULF 15 May 17:38 GULF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
IAA GULF 15 May 11:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF
SET GULF 14 May 19:05 GULF การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
SET GULF 14 May 18:59 GULF คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET GULF 14 May 18:58 GULF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET GULF 14 May 18:57 GULF งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET GULF 27 Apr 19:06 GULF แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET GULF 21 Apr 20:00 GULF การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SEC GULF 16 Apr 18:06 วันที่ 15/04/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 174.50 บาท
SET GULF 15 Apr 17:08 TFEX การประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวน Position Limit ของ GULF Futures
SEC GULF 14 Apr 18:06 วันที่ 14/04/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 175.00 บาท
SET GULF 13 Apr 17:06 TFEX การดำเนินการสำหรับ GULF Futures เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของ GULF ฉบับที่ 2
SET GULF 13 Apr 17:01 SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ GULF
SET GULF 13 Apr 17:01 SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ GULF
SET GULF 10 Apr 19:57 GULF การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
SET GULF 08 Apr 13:26 GULF มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET GULF 31 Mar 22:30 GULF แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษ
SEC GULF 23 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 1,000,000 หุ้นที่ราคา 156.17 บาท
SET GULF 18 Mar 08:25 GULF นโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home Policy)
SEC GULF 12 Mar 18:07 วันที่ 11/03/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 850,000 หุ้นที่ราคา 152.06 บาท
SEC GULF 12 Mar 18:07 วันที่ 11/03/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 350,000 หุ้นที่ราคา 151.07 บาท
SET GULF 11 Mar 18:15 GULF ชี้แจงผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ
SET GULF 09 Mar 07:57 GULF แจ้งข่าวเรื่อง COVID-19 (ฉบับที่ 2)
SET GULF 06 Mar 22:27 GULF การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
SET GULF 06 Mar 17:40 GULF แจ้งข่าวเรื่อง COVID-19
SEC GULF 03 Mar 18:05 วันที่ 02/03/2563 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ซื้อหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 162.16 บาท
IAA GULF 25 Feb 11:06 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF
IAA GULF 25 Feb 09:32 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF
SEC GULF 24 Feb 18:06 วันที่ 24/02/2563 นาย เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 25,000 หุ้นที่ราคา 192.00 บาท
IAA GULF 24 Feb 11:06 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF
SET GULF 07 Feb 09:37 GULF การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะน้ำแล้งของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ
SEC GULF 03 Feb 18:05 วันที่ 13/01/2563 นาง รวีพร คูหิรัญ ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 187.00 บาท
SEC GULF 03 Feb 18:05 วันที่ 14/01/2563 นาง รวีพร คูหิรัญ ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 1,000 หุ้นที่ราคา 196.50 บาท
SEC GULF 03 Feb 18:05 วันที่ 16/01/2563 นาง รวีพร คูหิรัญ ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 199.50 บาท
SEC GULF 03 Feb 18:05 วันที่ 28/01/2563 นาง รวีพร คูหิรัญ ขายหุ้น กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) จำนวน 600 หุ้นที่ราคา 196.50 บาท
SET GULF 29 Jan 12:31 GULF แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET GULF 22 Jan 12:31 GULF การลงนามสัญญาเงินกู้ของ TTC Energy Development Investment Joint Stock Company ผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50.0 เมกะวัตต์
SET GULF 17 Jan 12:31 GULF การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิตรวม 540 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
SET GULF 10 Jan 08:11 GULF การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นและสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำเย็นระยะยาวของกลุ่ม แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี
SET GULF 03 Jan 12:30 GULF การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
IAA GULF 30 Dec 14:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - GULF