IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

#39
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#39
ในสัปดาห์
#31
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC IVL 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 36.00 บาท
SET IVL 21 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 09 Aug 18:39 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
IAA IVL 09 Aug 10:34 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 09 Aug 10:34 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 08 Aug 06:31 IVL การได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) และอนุพันธ์ (Derivatives)
SET IVL 30 Jul 08:30 IVL การเข้าซื้อกิจการผลิตไฟเบอร์ชนิดพิเศษ (Speciality Fibers) ของบริษัท Sinterama
IAA IVL 12 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 12 Jul 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 10 Jul 17:38 วันที่ 09/07/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 42.13 บาท
SET IVL 10 Jul 12:44 IVL ยืนยัน Core EBITDA Guidance ปี 2562
SEC IVL 09 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 60,000 หุ้นที่ราคา 44.00 บาท
SET IVL 26 Jun 13:01 IVL แจ้งเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าที่บริษัท Indorama Ventures Quimica S.L.U. ในประเทศสเปน
IAA IVL 17 Jun 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 27 May 17:21 IVL แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
SEC IVL 23 May 17:38 วันที่ 21/05/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 44.75 บาท
IAA IVL 23 May 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 14 May 00:15 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 09 May 12:46 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
IAA IVL 09 May 11:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 08 May 18:12 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแก้ไขรายนามผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
IAA IVL 08 May 11:37 KSS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : TBuy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 08 May 10:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 07 May 17:24 IVL การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET IVL 07 May 13:33 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET IVL 07 May 13:23 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET IVL 07 May 13:22 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 03 May 13:36 IVL (ก) การเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงาน Ethane Cracker at IVOL, รัฐ Luisiana ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ข)การเริ่มดำเนินการผลิตอีกครั้งของโรงงานผลิต EO/EG ที่ IVOG รัฐ Texas ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการ
IAA IVL 29 Apr 10:35 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 25 Apr 09:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 24 Apr 19:17 IVL มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET IVL 12 Apr 12:39 IVL การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
SET IVL 03 Apr 18:34 IVL รายงานความคืบหน้าในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 83,000,000 หุ้น ของบริษัท Indo Rama Synthetics (India) Limited
SET IVL 29 Mar 17:35 IVL การหยุดดำเนินการผลิตของโรงงาน Glycol ในประเทศสหรัฐอเมริกา
IAA IVL 28 Mar 11:38 KSS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 21 Mar 12:47 IVL การเริ่มดำเนินการผลิตอีกครั้งของโรงงาน Glycol ในประเทศสหรัฐอเมริกา
SET IVL 13 Mar 12:32 IVL การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET IVL 05 Mar 08:21 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการ PET ชนิดพิเศษ (Specialty PET) ในประเทศเยอรมัน
SET IVL 02 Mar 00:17 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 01 Mar 07:10 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการผลิตเส้นใยถุงลมนิรภัยในประเทศเยอรมันและประเทศเม็กซิโก
SET IVL 01 Mar 07:10 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการผลิตเส้นใยถุงลมนิรภัยในประเทศเยอรมันและประเทศเม็กซิโก
IAA IVL 28 Feb 11:44 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 27 Feb 11:10 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 26 Feb 17:56 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET IVL 26 Feb 17:54 IVL กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
SET IVL 26 Feb 17:33 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET IVL 26 Feb 17:30 IVL งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET IVL 25 Feb 08:39 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการไฟเบอร์ในประเทศบราซิล
SET IVL 07 Feb 17:44 IVL การเข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไนจีเรีย