IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

#75
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#19
ในสัปดาห์
#24
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET IVL 14 Feb 08:43 IVL การย้ายโรงงานผลิตแห่งหนึ่งของบริษัท Avgol Industries 1953 Ltd.
IAA IVL 05 Feb 11:05 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : WBuy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 03 Feb 17:44 IVL การเริ่มต้นดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตเอทิลีนแครกเกอร์ (Ethylene Cracker) ที่รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
IAA IVL 24 Jan 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 06 Jan 13:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 06 Jan 08:00 IVL รายงานความคืบหน้าของการได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides and Derivatives)
SEC IVL 03 Jan 18:06 วันที่ 02/01/2563 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ขายหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 36.00 บาท
SET IVL 04 Dec 08:42 IVL การเข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในประเทศสหรัฐอเมริกา
SET IVL 22 Nov 18:22 IVL ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
SET IVL 20 Nov 06:32 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อกิจการผลิตไฟเบอร์ชนิดพิเศษ (Speciality Fibers) ของบริษัท Sinterama
IAA IVL 19 Nov 11:32 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 13 Nov 15:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 12 Nov 17:48 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
IAA IVL 12 Nov 11:35 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 11 Nov 13:08 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET IVL 11 Nov 13:06 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET IVL 11 Nov 13:05 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 11 Nov 06:35 IVL การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จำนวน 15,000 ล้านบาท
IAA IVL 04 Nov 11:32 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 01 Nov 06:54 IVL การไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทที่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
IAA IVL 25 Oct 10:32 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 04 Oct 18:03 วันที่ 02/10/2562 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 31.50 บาท
SET IVL 03 Oct 08:38 IVL รายงานความคืบหน้าการเข้าซื้อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศไนจีเรีย
IAA IVL 26 Sep 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SEC IVL 23 Sep 18:03 วันที่ 23/09/2562 นาย อาลก โลเฮีย ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 33.00 บาท
SEC IVL 20 Sep 18:03 วันที่ 19/09/2562 นาย อาลก โลเฮีย ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 500,000 หุ้นที่ราคา 32.25 บาท
SET IVL 12 Sep 18:02 IVL การออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย จำนวน 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
SET IVL 09 Sep 17:47 IVL การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
SEC IVL 28 Aug 18:03 วันที่ 27/08/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 31.00 บาท
SEC IVL 23 Aug 18:03 วันที่ 22/08/2562 นาย ระเฑียร ศรีมงคล ซื้อหุ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 36.00 บาท
SET IVL 21 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : IVL
SET IVL 09 Aug 18:39 IVL มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
IAA IVL 09 Aug 10:34 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
IAA IVL 09 Aug 10:34 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - IVL
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET IVL 08 Aug 13:24 IVL งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET IVL 08 Aug 06:31 IVL การได้มาซึ่งธุรกิจ/สินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตออกไซด์แบบบูรณาการ (Integrated Oxides) และอนุพันธ์ (Derivatives)