JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

#34
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#73
ในสัปดาห์
#15
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

09Nov 2020 XW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC JMT 14 Sep 18:06 วันที่ 11/09/2563 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 29.25 บาท
SET JMT 11 Sep 09:09 JMT แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3),การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1,การเพิ่มทุน General Mandate,การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, ก
SET JMT 11 Sep 08:58 JMT แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3),การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1,การเพิ่มทุน General Mandate,การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม, ก
SET JMT 10 Sep 19:29 JMT แจ้งมติคณะกรรมการ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (JMT-W3), การออกและเสนอขาย JMT-ESOP W1, การเพิ่มทุน General Mandate, การจัดสรรหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติม
SET JMT 02 Sep 20:11 JMT กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 8
SET JMT 25 Aug 18:26 JMT การไม่ปรับสิทธิของ JMT-W2
SEC JMT 20 Aug 18:06 วันที่ 20/08/2563 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 150,000 หุ้นที่ราคา 29.50 บาท
SEC JMT 19 Aug 18:06 วันที่ 18/08/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 9.75 บาท
IAA JMT 14 Aug 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
SET JMT 14 Aug 08:56 JMT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET JMT 14 Aug 08:46 JMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข)
SET JMT 13 Aug 18:52 JMT การจ่ายปันผลระหว่างกาล
SET JMT 13 Aug 18:52 JMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET JMT 13 Aug 18:51 JMT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET JMT 13 Aug 18:51 JMT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SEC JMT 06 Aug 18:07 วันที่ 05/08/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ขายหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 83 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC JMT 06 Aug 18:07 วันที่ 05/08/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 11.10 บาท
IAA JMT 06 Aug 14:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
IAA JMT 13 Jul 15:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
IAA JMT 08 Jul 16:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
SET JMT 07 Jul 18:50 JMT เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET JMT 07 Jul 08:29 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
SET JMT 07 Jul 08:29 SET หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
SEC JMT 03 Jul 18:07 วันที่ 03/07/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ขายหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 24.15 บาท
SET JMT 02 Jul 13:16 JMT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2 (F53-5) ครั้งที่ 7
SEC JMT 22 Jun 18:07 วันที่ 19/06/2563 นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 20.27 บาท
SET JMT 08 Jun 18:21 JMT กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 7
SET JMT 05 Jun 18:53 JMT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
SET JMT 05 Jun 08:35 JMT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET JMT 26 May 20:16 JMT มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
SET JMT 18 May 18:02 JMT แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
SET JMT 14 May 18:13 JMT การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
IAA JMT 14 May 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
SET JMT 13 May 20:17 JMT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET JMT 13 May 20:17 JMT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET JMT 13 May 20:16 JMT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
IAA JMT 07 May 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
SET JMT 23 Apr 19:19 JMT การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET JMT 08 Apr 17:44 JMT การไม่ปรับสิทธิของ JMT-W2
IAA JMT 03 Apr 11:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT
SET JMT 01 Apr 18:28 JMT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W2 (F53-5)
SET JMT 27 Mar 18:46 JMT การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET JMT 27 Mar 18:44 JMT การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SEC JMT 27 Mar 18:07 วันที่ 26/03/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 7,000 หุ้นที่ราคา 12.50 บาท
SEC JMT 24 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 55,000 หุ้นที่ราคา 15.80 บาท
SEC JMT 24 Mar 18:06 วันที่ 20/03/2563 นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ซื้อหุ้น เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) จำนวน 7,000 หุ้นที่ราคา 15.90 บาท
SET JMT 19 Mar 19:08 JMT แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
SET JMT 19 Mar 08:49 JMT แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
IAA JMT 12 Mar 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - JMT