K : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

#197
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#526
ในสัปดาห์
#694
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงานอย่างครบวงจร 4 ประเภทดังนี้1) ธุรกิจงานตกแต่งภายใน (Interiors)2) ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)3) ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)4) ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด (Museums & Thematic Park)

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET K 14 Aug 08:29 K สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
SET K 14 Aug 08:05 K การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET K 14 Aug 08:04 K สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET K 14 Aug 08:03 K คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET K 14 Aug 08:01 K งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET K 18 May 08:15 K คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
SET K 18 May 08:01 K สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET K 18 May 07:29 K คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET K 18 May 07:29 K สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET K 18 May 07:29 K งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET K 29 Apr 17:56 K การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET K 20 Apr 19:46 K มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET K 20 Apr 18:01 K การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการระงับการนำส่งเงินสมทบโครงการ EJIP
SET K 01 Apr 20:20 K การจัดรถรับ - ส่งงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET K 01 Apr 20:19 K แนวทางปฏิบัติตนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
SET K 24 Mar 20:38 K การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็ปไซต์ของบริษัท