KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#17
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#5
ในสัปดาห์
#3
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 886 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,973 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET KBANK 18 Sep 17:35 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
SET KBANK 18 Sep 08:58 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KBANK
SET KBANK 18 Sep 08:58 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KBANK
SET KBANK 18 Sep 08:46 KBANK แจ้งการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว
SET KBANK 18 Sep 07:14 KBANK แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่องแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน
SET KBANK 16 Sep 18:27 KBANK แจ้งสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
SET KBANK 16 Sep 17:11 KBANK รายงานผลการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
SET KBANK 27 Aug 17:55 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET KBANK 27 Aug 17:55 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
SET KBANK 27 Aug 17:53 KBANK งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KBANK 27 Aug 17:53 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
SET KBANK 27 Aug 12:49 KBANK การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
SET KBANK 27 Aug 12:47 KBANK การงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ของปี 2563 ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
SET KBANK 20 Aug 17:51 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
IAA KBANK 04 Aug 10:33 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 30 Jul 18:28 KBANK กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
SET KBANK 24 Jul 19:08 KBANK กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย พ้นจากตำแหน่ง
IAA KBANK 22 Jul 10:33 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jul 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jul 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jul 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Jul 12:45 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET KBANK 20 Jul 12:44 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET KBANK 20 Jul 12:44 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 20 Jul 12:43 KBANK งบการเงิน งวดครึ่งปี 2563 (ก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 20 Jul 12:43 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ฉบับก่อนตรวจสอบ)
IAA KBANK 24 Jun 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 19 Jun 17:27 KBANK การจัดตั้ง KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
SET KBANK 18 Jun 17:28 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
IAA KBANK 18 Jun 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 May 18:35 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
SET KBANK 14 May 17:48 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 14 May 17:48 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET KBANK 14 May 17:47 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET KBANK 14 May 17:47 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับสอบทาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 05 May 12:47 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET KBANK 30 Apr 13:07 KBANK แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
SET KBANK 30 Apr 07:14 KBANK แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III - หลักการที่ 3 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
IAA KBANK 22 Apr 10:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 Apr 08:06 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 21 Apr 08:06 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 21 Apr 08:05 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET KBANK 21 Apr 08:05 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET KBANK 21 Apr 08:04 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ฉบับก่อนสอบทาน)
SET KBANK 15 Apr 20:41 KBANK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
SET KBANK 03 Apr 17:28 KBANK แจ้งแต่งตั้งนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานกรรมการ
SET KBANK 03 Apr 12:44 KBANK การมอบฉายาประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)
SET KBANK 02 Apr 19:12 KBANK นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ
SET KBANK 02 Apr 18:07 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET KBANK 02 Apr 18:05 KBANK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
IAA KBANK 01 Apr 11:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Mar 13:06 KBANK มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
SET KBANK 19 Mar 17:20 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
SET KBANK 11 Mar 17:02 THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง KBANK