KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#10
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#7
ในสัปดาห์
#2
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 886 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,973 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA KBANK 24 Jun 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 19 Jun 17:27 KBANK การจัดตั้ง KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
SET KBANK 18 Jun 17:28 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
IAA KBANK 18 Jun 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 May 18:35 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
SET KBANK 14 May 17:48 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 14 May 17:48 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET KBANK 14 May 17:47 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET KBANK 14 May 17:47 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับสอบทาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 05 May 12:47 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET KBANK 30 Apr 13:07 KBANK แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
SET KBANK 30 Apr 07:14 KBANK แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III - หลักการที่ 3 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
IAA KBANK 22 Apr 10:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 Apr 08:06 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 21 Apr 08:06 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET KBANK 21 Apr 08:05 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET KBANK 21 Apr 08:05 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET KBANK 21 Apr 08:04 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ฉบับก่อนสอบทาน)
SET KBANK 15 Apr 20:41 KBANK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
SET KBANK 03 Apr 17:28 KBANK แจ้งแต่งตั้งนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานกรรมการ
SET KBANK 03 Apr 12:44 KBANK การมอบฉายาประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)
SET KBANK 02 Apr 19:12 KBANK นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ
SET KBANK 02 Apr 18:07 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET KBANK 02 Apr 18:05 KBANK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108
IAA KBANK 01 Apr 11:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Mar 13:06 KBANK มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
SET KBANK 19 Mar 17:20 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
SET KBANK 11 Mar 17:02 THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง KBANK
SET KBANK 21 Feb 17:48 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 20 Feb 18:29 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
SET KBANK 20 Feb 18:25 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 19 Feb 17:44 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 18 Feb 17:54 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 17 Feb 18:16 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 14 Feb 18:12 KBANK แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
SET KBANK 12 Feb 17:48 KBANK แจ้งการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนและการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
IAA KBANK 11 Feb 10:32 ASP. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 30 Jan 13:17 KBANK แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารเรื่่องโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน และจ่ายเงินปันผล
IAA KBANK 30 Jan 11:05 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 23 Jan 17:04 THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง KBANK
IAA KBANK 23 Jan 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jan 10:06 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 14:05 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 13:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 11:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 11:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 11:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Jan 10:33 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 Jan 07:58 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET KBANK 21 Jan 07:57 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET KBANK 21 Jan 07:57 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET KBANK 21 Jan 07:56 KBANK งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 21 Jan 07:56 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 14 Jan 18:25 KBANK ชี้แจงข่าวธนาคารกสิกรไทยเข้าร่วมลงทุนกับธนาคารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา