KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#12
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#9
ในสัปดาห์
#8
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 958 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 11,985 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA KBANK 24 Jun 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Jun 17:12 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
SET KBANK 21 May 17:27 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
SET KBANK 10 May 17:18 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
SET KBANK 10 May 17:18 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET KBANK 10 May 17:18 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KBANK 10 May 17:17 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับสอบทาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
SET KBANK 30 Apr 07:43 KBANK แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III - หลักการที่ 3 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
IAA KBANK 24 Apr 11:05 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 11:38 KINGSFORD. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 11:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 11:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:36 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Apr 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 19 Apr 13:35 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 19 Apr 07:49 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
SET KBANK 19 Apr 07:49 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET KBANK 19 Apr 07:49 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
SET KBANK 19 Apr 07:48 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน)
SET KBANK 19 Apr 07:47 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ฉบับก่อนสอบทาน)
SET KBANK 18 Apr 18:13 KBANK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107
SET KBANK 10 Apr 13:08 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET KBANK 04 Apr 18:15 KBANK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107
SET KBANK 20 Mar 17:04 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
SET KBANK 05 Mar 07:20 KBANK บริษัทย่อยของธนาคารลงทุนในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด
SET KBANK 05 Mar 07:20 KBANK บริษัทย่อยของธนาคารลงทุนในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด
SET KBANK 04 Mar 18:34 KBANK การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107
SET KBANK 28 Feb 17:19 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET KBANK 28 Feb 17:19 KBANK นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET KBANK 28 Feb 17:18 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET KBANK 28 Feb 17:18 KBANK งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KBANK 28 Feb 17:17 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับตวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET KBANK 28 Feb 12:54 KBANK การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 107
SET KBANK 20 Feb 17:11 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
SET KBANK 31 Jan 12:47 KBANK แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
IAA KBANK 21 Jan 14:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jan 11:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jan 11:38 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Accumulative Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jan 11:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jan 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 21 Jan 10:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 18 Jan 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 18 Jan 07:33 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET KBANK 18 Jan 07:33 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET KBANK 18 Jan 07:33 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET KBANK 18 Jan 07:32 KBANK งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 18 Jan 07:32 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 4 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 02 Jan 17:40 KBANK แจ้งการจัดตั้งบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด
SET KBANK 20 Dec 17:14 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
SET KBANK 20 Dec 13:05 KBANK การแต่งตั้งประธาน KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
IAA KBANK 19 Dec 10:11 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 12 Dec 08:18 KBANK แจ้งการจัดตั้งบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด
IAA KBANK 27 Nov 13:39 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Nov 17:25 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
SET KBANK 14 Nov 17:06 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET KBANK 14 Nov 17:06 KBANK นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับไตรมาสที่ 3/2561
SET KBANK 14 Nov 17:06 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET KBANK 14 Nov 17:05 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET KBANK 14 Nov 17:05 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับสอบทานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
IAA KBANK 30 Oct 11:08 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 30 Oct 07:17 KBANK แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III - หลักการที่ 3 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
IAA KBANK 29 Oct 16:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 29 Oct 07:49 KBANK แจ้งเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย ปี 2562
SET KBANK 25 Oct 08:13 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2561
IAA KBANK 22 Oct 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Oct 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Oct 11:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Oct 11:07 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Accumulative Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Oct 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 22 Oct 08:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 19 Oct 14:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 19 Oct 07:34 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
SET KBANK 19 Oct 07:34 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET KBANK 19 Oct 07:33 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
SET KBANK 19 Oct 07:33 KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน)
SET KBANK 19 Oct 07:32 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ฉบับก่อนสอบทาน)
SET KBANK 20 Sep 17:15 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
SET KBANK 30 Aug 17:16 KBANK คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET KBANK 30 Aug 17:16 KBANK นำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับไตรมาสที่ 2/2561
SET KBANK 30 Aug 17:16 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
SET KBANK 30 Aug 17:15 KBANK งบการเงินครึ่งปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KBANK 30 Aug 17:15 KBANK นำส่งงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
SET KBANK 30 Aug 13:09 KBANK การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
SET KBANK 30 Aug 13:08 KBANK การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2561
SET KBANK 21 Aug 17:18 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
SET KBANK 17 Aug 17:55 KBANK การจัดตั้งบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น)
IAA KBANK 24 Jul 10:38 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Trading Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 15:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 14:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 11:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 10:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
IAA KBANK 23 Jul 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 20 Jul 07:36 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
SET KBANK 20 Jul 07:35 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
SET KBANK 20 Jul 07:35 KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
SET KBANK 20 Jul 07:33 KBANK งบการเงินครึ่งปี 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET KBANK 20 Jul 07:32 KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ฉบับก่อนตรวจสอบ)
IAA KBANK 27 Jun 10:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
SET KBANK 21 Jun 17:08 KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561