KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

#212
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#605
ในสัปดาห์
#586
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET KBS 13 Aug 19:03 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET KBS 13 Aug 18:40 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KBS 13 Aug 18:36 KBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET KBS 13 Aug 18:35 KBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET KBS 14 May 08:53 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KBS 14 May 08:51 KBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET KBS 14 May 08:51 KBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET KBS 13 May 17:16 KBS มติคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
SET KBS 30 Apr 08:53 KBS มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET KBS 25 Mar 17:00 KBS แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET KBS 26 Feb 17:29 KBS งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข status
SET KBS 25 Feb 18:03 KBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET KBS 25 Feb 17:59 KBS งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
SET KBS 25 Feb 17:56 KBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET KBS 25 Feb 17:14 KBS แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล