KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

#238
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#557
ในสัปดาห์
#617
ในเดือน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้า

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET KBS 08 Jan 17:21 KBS แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
SET KBS 03 Dec 12:34 KBS แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) (เพิ่มเติม)
SET KBS 02 Dec 17:58 KBS แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF)
SET KBS 12 Nov 09:13 KBS แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท รายการที่เกี่ยวโยงกัน
SET KBS 11 Nov 18:26 KBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET KBS 11 Nov 18:23 KBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET KBS 11 Nov 17:52 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KBS 18 Sep 20:41 KBS การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
SET KBS 13 Aug 19:03 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
SET KBS 13 Aug 18:40 KBS งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KBS 13 Aug 18:36 KBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET KBS 13 Aug 18:35 KBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)