KC : บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

#216
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#294
ในสัปดาห์
#430
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ โครงการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ และรับจ้างก่อสร้างบ้าน ในระดับราคาปานกลาง โดยเน้นทำเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

01Oct 2020 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
12Nov 2020 XR ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET KC 18 Sep 13:36 KC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ลดทุน, เพิ่มทุน, งดจ่ายเงินปันผล) (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
SET KC 18 Sep 07:55 KC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ลดทุน, เพิ่มทุน, งดจ่ายเงินปันผล)
SET KC 19 Aug 17:22 KC แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน
SET KC 13 Aug 08:14 KC แจ้งมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
SET KC 13 Aug 07:05 KC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET KC 13 Aug 07:04 KC สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET KC 13 Aug 07:02 KC งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET KC 18 May 12:56 KC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 32.7)
SET KC 14 May 22:20 KC แจ้งมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
SET KC 14 May 22:18 KC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET KC 14 May 22:18 KC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2563 (F45)
SET KC 14 May 22:17 KC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET KC 02 Apr 08:31 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทจดทะเบียน เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และการขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH
SET KC 27 Mar 17:48 KC แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
SET KC 26 Mar 19:17 KC แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
SET KC 24 Mar 21:05 KC แจ้งมติงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563