KTB : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

#33
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#44
ในสัปดาห์
#25
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET KTB 24 May 17:24 KTB แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท เคทีซี นาโน จำกัด และบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จำกัด
SET KTB 24 May 17:02 KTC แจ้งการจัดตั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการเข้าร่วมทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่
SET KTB 21 May 17:01 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/04/62
SET KTB 16 May 17:20 KTB แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET KTB 15 May 17:55 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET KTB 15 May 17:55 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET KTB 15 May 17:54 KTB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET KTB 15 May 17:53 KTB นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับหลังการสอบทาน
IAA KTB 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 13 May 11:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 26 Apr 08:41 KTB แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
IAA KTB 24 Apr 10:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 15:06 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 11:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 11:08 KINGSFORD. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 11:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Apr 09:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 22 Apr 18:36 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
SET KTB 22 Apr 13:22 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/03/62
SET KTB 22 Apr 13:02 KTB นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
SET KTB 22 Apr 13:01 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET KTB 22 Apr 13:01 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET KTB 22 Apr 13:00 KTB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET KTB 12 Apr 19:08 KTB การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
SET KTB 12 Apr 19:08 KTB แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
SET KTB 01 Apr 17:11 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62 (แก้ไข)
SET KTB 01 Apr 17:10 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61 (แก้ไข)
SET KTB 26 Mar 18:58 KTB การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (เพิ่มเติม)
SET KTB 22 Mar 08:43 KTB การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
SET KTB 21 Mar 17:05 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 28/02/62
SET KTB 20 Mar 17:07 KTB แจ้งการเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SET KTB 28 Feb 17:34 KTB การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SET KTB 28 Feb 17:34 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KTB 28 Feb 17:33 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET KTB 28 Feb 17:33 KTB นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ
SET KTB 28 Feb 17:32 KTB งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KTB 28 Feb 08:46 KTB การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
SET KTB 20 Feb 17:06 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/01/62
IAA KTB 04 Feb 10:44 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 01 Feb 13:46 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 01 Feb 10:14 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jan 11:38 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jan 11:09 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Sell : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Jan 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Jan 10:40 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Jan 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : TBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Jan 09:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Jan 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 21 Jan 18:21 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/12/61
SET KTB 21 Jan 18:21 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET KTB 21 Jan 18:20 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET KTB 21 Jan 18:20 KTB งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET KTB 21 Jan 18:19 KTB นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบ
SET KTB 28 Dec 08:40 KTB การแต่งตั้งกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
SET KTB 25 Dec 17:24 KTB การครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
SET KTB 19 Dec 17:08 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/11/61
IAA KTB 13 Dec 13:39 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 19 Nov 17:13 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/10/61
SET KTB 14 Nov 17:04 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)
SET KTB 14 Nov 17:02 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET KTB 14 Nov 17:01 KTB งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET KTB 14 Nov 17:01 KTB นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ฉบับหลังการสอบทาน
IAA KTB 05 Nov 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 05 Nov 10:39 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 05 Nov 10:39 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 13:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : TBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 11:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 11:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 11:07 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 22 Oct 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 19 Oct 17:01 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
SET KTB 19 Oct 12:41 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 30/09/61
SET KTB 19 Oct 12:41 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (ก่อนสอบทาน)
SET KTB 19 Oct 12:40 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET KTB 19 Oct 12:39 KTB งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET KTB 19 Oct 12:38 KTB นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทาน
SET KTB 10 Oct 17:13 KTB การลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
SET KTB 24 Sep 17:01 KTB การให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562)
SET KTB 21 Sep 17:44 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/08/61
SET KTB 14 Sep 17:11 KTB การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
SET KTB 30 Aug 20:23 KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET KTB 30 Aug 20:21 KTB นำส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับหลังการตรวจสอบ
SET KTB 30 Aug 20:20 KTB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)
SET KTB 30 Aug 20:19 KTB งบการเงินครึ่งปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET KTB 20 Aug 17:04 KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31/07/61
IAA KTB 01 Aug 11:38 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
SET KTB 31 Jul 12:53 KTB แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
IAA KTB 26 Jul 15:37 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Accumulative Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 26 Jul 15:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 26 Jul 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 26 Jul 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 25 Jul 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jul 14:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jul 14:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jul 11:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
IAA KTB 23 Jul 10:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB