LANNA : บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

#688
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#486
ในสัปดาห์
#447
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET LANNA 24 Sep 12:34 LANNA การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
SET LANNA 01 Sep 17:23 LANNA การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
SET LANNA 14 Aug 17:28 LANNA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET LANNA 14 Aug 17:11 LANNA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET LANNA 14 Aug 17:06 LANNA สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET LANNA 14 Aug 17:04 LANNA งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET LANNA 31 Jul 17:06 LANNA การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
SET LANNA 29 Jul 13:02 LANNA กรรมการถึงแก่กรรมและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
SEC LANNA 14 Jul 18:07 วันที่ 14/07/2563 นาย ศิวะ มหาสันทนะ ซื้อหุ้น ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(LANNA) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 8.82 บาท
SET LANNA 13 Jul 17:07 LANNA กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
SET LANNA 09 Jul 17:06 LANNA การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SET LANNA 25 Jun 18:58 LANNA มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET LANNA 01 Jun 17:33 LANNA การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
SET LANNA 27 May 12:37 LANNA การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET LANNA 19 May 12:47 LANNA กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
SET LANNA 18 May 17:19 LANNA กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET LANNA 15 May 17:07 LANNA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET LANNA 15 May 17:05 LANNA ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET LANNA 15 May 17:04 LANNA สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET LANNA 15 May 17:02 LANNA งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET LANNA 29 Apr 17:06 LANNA การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
SET LANNA 28 Apr 17:13 LANNA การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
SET LANNA 08 Apr 17:03 LANNA การขยายเวลาเข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
SET LANNA 08 Apr 17:03 LANNA การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET LANNA 08 Apr 17:03 LANNA การเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET LANNA 20 Mar 17:10 LANNA แจ้งยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563
SET LANNA 19 Mar 17:05 LANNA วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
SET LANNA 19 Mar 17:04 LANNA การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563