LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

#257
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#565
ในสัปดาห์
#410
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET LIT 07 Jan 18:33 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
SET LIT 17 Dec 18:00 LIT การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (แก้ไข)
SET LIT 25 Nov 17:28 LIT แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
SET LIT 20 Nov 18:14 LIT การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 เป็นการล่วงหน้า
SET LIT 12 Nov 08:09 mai หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
SET LIT 12 Nov 08:09 mai หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
SET LIT 11 Nov 17:51 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET LIT 11 Nov 17:50 LIT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET LIT 11 Nov 17:48 LIT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET LIT 11 Nov 17:48 LIT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET LIT 08 Nov 12:58 LIT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ LIT-W1 (F53-5)
SET LIT 09 Oct 17:02 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
SEC LIT 16 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม ขายหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
SET LIT 08 Aug 19:16 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET LIT 08 Aug 19:15 LIT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET LIT 08 Aug 19:13 LIT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET LIT 30 Jul 18:07 LIT รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET LIT 04 Jul 17:04 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
SET LIT 04 Jul 08:40 LIT แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ LIT-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9