LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

#228
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#441
ในสัปดาห์
#234
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / MAI
ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

20Sep 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC LIT 16 Aug 18:03 วันที่ 14/08/2562 นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม ขายหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 800 หุ้นที่ราคา 5.20 บาท
SET LIT 08 Aug 19:16 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET LIT 08 Aug 19:15 LIT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET LIT 08 Aug 19:13 LIT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET LIT 30 Jul 18:07 LIT รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET LIT 04 Jul 17:04 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
SET LIT 04 Jul 08:40 LIT แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ LIT-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9
SET LIT 22 May 18:05 LIT แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทเพิ่มเติม
SEC LIT 20 May 18:05 วันที่ 17/05/2562 นางสาว ปิยนันท์ มงคล ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 4.84 บาท
SEC LIT 17 May 18:07 วันที่ 15/05/2562 นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 4.86 บาท
SEC LIT 17 May 18:07 วันที่ 17/05/2562 นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 27,000 หุ้นที่ราคา 4.80 บาท
SEC LIT 16 May 18:07 วันที่ 14/05/2562 นาย สมพล เอกธีรจิตต์ ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 300,000 หุ้นที่ราคา 4.98 บาท
SEC LIT 15 May 17:38 วันที่ 15/05/2562 นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม ขายหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 5.35 บาท
SEC LIT 15 May 17:38 วันที่ 13/05/2562 นาย สมพล เอกธีรจิตต์ ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 50,000 หุ้นที่ราคา 4.94 บาท
SET LIT 10 May 07:55 mai หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
SET LIT 10 May 07:55 mai หุ้นเพิ่มทุนของ LIT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
SET LIT 09 May 19:06 LIT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET LIT 09 May 18:47 LIT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET LIT 09 May 18:45 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET LIT 08 May 12:49 LIT แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ LIT-W1 (F53-5)
SET LIT 03 May 17:58 LIT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท
SET LIT 19 Apr 20:07 LIT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET LIT 12 Apr 17:33 LIT แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทฯ
SET LIT 11 Apr 08:21 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1(แก้ไข)
SET LIT 10 Apr 18:54 LIT แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
SET LIT 10 Apr 18:26 LIT กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
SET LIT 01 Apr 17:25 LIT แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
SET LIT 18 Mar 18:09 LIT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET LIT 13 Mar 17:35 LIT รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
IAA LIT 11 Mar 13:11 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
SET LIT 09 Mar 00:21 VDO Opportunity Day : LIT
SEC LIT 05 Mar 17:49 วันที่ 04/03/2562 นางสาว ปิยนันท์ มงคล ซื้อหุ้น ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT) จำนวน 58,600 หุ้นที่ราคา 6.50 บาท
SET LIT 01 Mar 17:07 LIT การไม่ปรับสิทธิของ LIT-W1
SET LIT 01 Mar 17:07 LIT การไม่ปรับสิทธิของ LIT-W1
IAA LIT 22 Feb 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
IAA LIT 21 Feb 09:39 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
SET LIT 20 Feb 08:29 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
SET LIT 18 Feb 19:11 LIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET LIT 18 Feb 19:11 LIT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET LIT 18 Feb 19:10 LIT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET LIT 18 Feb 18:38 LIT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด