NEX : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

#274
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#346
ในสัปดาห์
#256
ในเดือน
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2.ให้เช่ารถบัสโดยสารทางการเงิน 3.ลงทุนในบริษัทย่อย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET NEX 29 Sep 17:49 NEX แนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1)
SET NEX 15 Sep 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
SEC NEX 11 Sep 18:06 วันที่ 09/09/2563 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา โอนหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 89,562,500 หุ้นที่ราคา - บาท
SEC NEX 11 Sep 18:06 วันที่ 09/09/2563 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา รับโอนหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 89,562,500 หุ้นที่ราคา - บาท
SET NEX 25 Aug 19:03 NEX แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
SET NEX 21 Aug 17:39 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET NEX 21 Aug 17:06 NEX รายงานความคืบหน้าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เบลี่ เซอร์วิส จำกัด
SET NEX 21 Aug 17:06 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (เพิ่มเติม)
SET NEX 21 Aug 17:05 NEX แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เพิ่มเติม)
SET NEX 18 Aug 19:01 NEX การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563
SET NEX 18 Aug 18:55 NEX การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563
SET NEX 13 Aug 19:52 NEX การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด
SET NEX 13 Aug 19:20 NEX คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET NEX 13 Aug 19:20 NEX การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2563
SET NEX 13 Aug 19:19 NEX สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET NEX 13 Aug 19:19 NEX งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET NEX 10 Aug 08:36 NEX แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด
SET NEX 10 Aug 08:35 NEX แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SET NEX 10 Aug 07:34 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2563
SET NEX 10 Aug 07:34 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 11 สิงหาคม 2563
SET NEX 04 Aug 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563
SET NEX 03 Aug 17:46 NEX แจ้งการลาออกของกรรมการ และการกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขการคำนวณราคาตลาด)
SET NEX 03 Aug 17:45 NEX แนวทางการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
SET NEX 03 Aug 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
SEC NEX 30 Jul 18:07 วันที่ 24/07/2563 นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา รับโอนหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 89,562,500 หุ้นที่ราคา - บาท
SET NEX 30 Jul 17:25 NEX แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
SET NEX 30 Jul 12:31 NEX แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET NEX 29 Jul 12:35 EA รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ใน NEX
SET NEX 29 Jul 12:32 NEX แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
SET NEX 29 Jul 08:13 NEX แจ้งการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 07/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ซื้อหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 3.19 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 08/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ซื้อหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 89,000 หุ้นที่ราคา 3.20 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 09/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 200,000 หุ้นที่ราคา 4.56 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 242,000 หุ้นที่ราคา 5.42 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ซื้อหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 379,000 หุ้นที่ราคา 3.99 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 22/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 100,700 หุ้นที่ราคา 6.00 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 22/07/2563 นาย กิตธนันท์ รักกสิกร ซื้อหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 4.62 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย ยุทธวีร อัชวังกูล ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 22,000 หุ้นที่ราคา 5.45 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย ยุทธวีร อัชวังกูล ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 22,000 หุ้นที่ราคา 5.45 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย ยุทธวีร อัชวังกูล ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 8,800 หุ้นที่ราคา 4.12 บาท
SEC NEX 23 Jul 18:07 วันที่ 20/07/2563 นาย ยุทธวีร อัชวังกูล ขายหุ้น เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEX) จำนวน 8,800 หุ้นที่ราคา 4.12 บาท
SET NEX 23 Jul 17:36 NEX แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (NEX - W2)
SET NEX 22 Jul 17:19 NEX แจ้งการลาออกของกรรมการ และการกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
SET NEX 21 Jul 07:28 NEX ชี้แจง Trading Alert List
SET NEX 20 Jul 17:38 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET NEX 20 Jul 17:11 SET Trading Alert List Information
SET NEX 20 Jul 12:30 NEX แจ้งการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
SET NEX 14 Jul 13:12 NEX เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA NEX 13 Jul 15:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) - NEX
SET NEX 10 Jul 17:58 NEX มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NEX 10 Jul 17:40 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET NEX 03 Jul 17:13 NEX แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
SET NEX 02 Jul 13:17 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบลี่ เซอร์วิส จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
SET NEX 30 Jun 20:19 NEX แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การลาออกของกรรมการ การลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แ
SET NEX 30 Jun 20:19 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เบลี่ เซอร์วิส จำกัด
SET NEX 26 Jun 17:20 NEX รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
SET NEX 25 Jun 18:20 NEX การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET NEX 24 Jun 17:04 NEX เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET NEX 17 Jun 17:38 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET NEX 17 Jun 07:59 NEX สรุปข้อสนเทศ NEX-W2
SET NEX 17 Jun 07:34 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ NEX-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563
SET NEX 17 Jun 07:34 SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ NEX-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2563
SET NEX 15 Jun 17:06 NEX แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET NEX 10 Jun 17:43 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563
SET NEX 10 Jun 17:42 NEX แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563
SET NEX 02 Jun 17:05 NEX แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
SET NEX 02 Jun 17:05 NEX รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
SET NEX 29 May 18:41 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล)
SET NEX 26 May 17:10 NEX แบบรายงานผลการขายของ NEX-W2 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET NEX 22 May 19:28 NEX มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET NEX 22 May 17:38 SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SET NEX 15 May 08:00 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563
SET NEX 15 May 07:36 NEX คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET NEX 15 May 07:35 NEX สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET NEX 15 May 07:35 NEX งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET NEX 13 May 19:34 NEX กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (NEX-W2)
SET NEX 12 May 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
SET NEX 11 May 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
SET NEX 07 May 07:56 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
SET NEX 07 May 07:56 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
SET NEX 05 May 18:47 NEX การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET NEX 28 Apr 17:10 NEX แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไขวันจองซื้อหุ้น)
SET NEX 24 Apr 12:47 NEX แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET NEX 23 Apr 17:17 NEX การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
SET NEX 22 Apr 17:13 NEX แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไขราคา)
SET NEX 22 Apr 12:31 NEX แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
SET NEX 21 Apr 17:11 NEX แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (เพิ่มเติมข้อมูล)
SET NEX 21 Apr 17:11 NEX แจ้งยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่
SET NEX 20 Apr 07:46 NEX แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
SET NEX 20 Apr 07:45 NEX แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET NEX 16 Apr 18:32 NEX แจ้งการเปลี่ยนชื่อของกรรมการ
SET NEX 31 Mar 12:36 NEX แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET NEX 30 Mar 08:05 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET NEX 30 Mar 08:05 SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEX เริ่มซื้อขายวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET NEX 27 Mar 07:00 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
SET NEX 24 Mar 17:31 NEX แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NEX - W2) (Template Update)
SET NEX 23 Mar 17:21 NEX การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
SET NEX 23 Mar 17:20 NEX แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
SET NEX 23 Mar 07:45 NEX แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NEX - W2) (แก้ไขเอกสารแนบ)
SET NEX 20 Mar 18:28 NEX แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข Tem