OGC : บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

#547
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#621
ในสัปดาห์
#578
ในเดือน
สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย โดยผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ร้านอาหารและโรงแรม การนำไปเป็นของขวัญ ของชำร่วย หรือใช้เป็นเครื่องมือการส่งเสริมการขาย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET OGC 13 May 17:06 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET OGC 13 May 17:04 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OGC 13 May 17:03 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 09 May 17:00 OGC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
SET OGC 25 Apr 18:28 OGC ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
SET OGC 25 Apr 18:28 OGC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OGC 25 Mar 17:03 OGC แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
SET OGC 21 Mar 17:05 OGC แจ้งหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั่วคราวเพื่อการซ่อมบำรุง
SET OGC 20 Feb 17:43 OGC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) และการจ่ายเงินปันผล
SET OGC 20 Feb 17:43 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET OGC 20 Feb 17:42 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET OGC 20 Feb 17:42 OGC งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 22 Jan 08:24 OGC แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
SET OGC 23 Nov 17:00 OGC แจ้งหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ชั่วคราวเพื่อการซ่อมบำรุง
SET OGC 15 Nov 08:40 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 14 Nov 17:07 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET OGC 14 Nov 17:07 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET OGC 14 Nov 17:05 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 02 Oct 08:02 OGC การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
SET OGC 14 Aug 17:17 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET OGC 14 Aug 17:16 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET OGC 14 Aug 17:15 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 14 May 17:02 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET OGC 14 May 17:02 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET OGC 14 May 17:01 OGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET OGC 10 May 17:33 OGC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39
SET OGC 26 Apr 17:51 OGC ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
SET OGC 26 Apr 17:48 OGC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET OGC 26 Mar 17:32 OGC แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39
SET OGC 21 Mar 17:20 OGC การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
SET OGC 21 Feb 17:24 OGC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 และการจ่ายเงินปันผล
SET OGC 21 Feb 17:18 OGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET OGC 21 Feb 17:17 OGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET OGC 21 Feb 17:15 OGC งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET OGC 30 Jan 08:47 OGC แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
SET OGC 25 Dec 17:55 OGC ขอแจ้งแก้ไขกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
SET OGC 08 Dec 12:37 OGC ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)