PRIN : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

#622
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#697
ในสัปดาห์
#689
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PRIN 24 Aug 17:34 PRIN แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไข)
SET PRIN 18 Aug 19:10 PRIN กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
SET PRIN 18 Aug 17:17 PRIN แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
SET PRIN 13 Aug 17:46 PRIN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PRIN 13 Aug 17:31 PRIN งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PRIN 13 Aug 17:31 PRIN สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET PRIN 13 Aug 17:31 PRIN แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
SET PRIN 31 Jul 17:05 PRIN การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET PRIN 29 Jul 12:30 PRIN ชี้แจงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรร
SET PRIN 17 Jul 17:04 PRIN มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SEC PRIN 16 Jul 18:06 วันที่ 16/07/2563 นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย โอนหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 40,000,000 หุ้นที่ราคา - บาท
SET PRIN 14 Jul 17:19 PRIN กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
SET PRIN 14 Jul 13:24 PRIN กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET PRIN 19 Jun 17:59 PRIN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SEC PRIN 15 Jun 18:06 วันที่ 12/06/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 6,900 หุ้นที่ราคา 1.48 บาท
SEC PRIN 10 Jun 18:06 วันที่ 09/06/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 118,000 หุ้นที่ราคา 1.52 บาท
SEC PRIN 09 Jun 18:32 วันที่ 08/06/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 39,000 หุ้นที่ราคา 1.55 บาท
SEC PRIN 08 Jun 18:06 วันที่ 05/06/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 279,900 หุ้นที่ราคา 1.51 บาท
SEC PRIN 05 Jun 18:06 วันที่ 04/06/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 120,900 หุ้นที่ราคา 1.48 บาท
SET PRIN 29 May 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
SEC PRIN 26 May 18:06 วันที่ 25/05/2563 นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซื้อหุ้น ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) จำนวน 2,305,000 หุ้นที่ราคา 1.36 บาท
SET PRIN 21 May 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
SET PRIN 14 May 20:20 PRIN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563( แก้ไข)
SET PRIN 14 May 19:55 PRIN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PRIN 14 May 19:55 PRIN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PRIN 14 May 19:55 PRIN งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PRIN 14 May 19:54 PRIN แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
SET PRIN 24 Apr 12:43 PRIN แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PRIN 02 Apr 18:38 PRIN เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PRIN 02 Apr 18:23 PRIN เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(แก้ไข)
SET PRIN 02 Apr 17:37 PRIN เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PRIN 25 Mar 18:24 PRIN แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
SET PRIN 25 Mar 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
SET PRIN 23 Mar 18:48 PRIN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET PRIN 20 Mar 13:11 PRIN เลื่อนวันหยุดทำงานประจำปีของบริษัทฯ