PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

#3
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#2
ในสัปดาห์
#1
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTT 11 Aug 17:48 PTT การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
IAA PTT 11 Aug 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 10 Aug 19:07 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET PTT 10 Aug 19:01 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET PTT 10 Aug 18:59 PTT สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET PTT 10 Aug 18:58 PTT งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 24 Jul 17:55 PTT รายงานการออกหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 24 Jul 12:34 PTT กรรมการลาออก
SET PTT 17 Jul 17:17 PTT การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET PTT 17 Jul 08:55 PTT รายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐ
SET PTT 09 Jul 17:56 PTT กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET PTT 03 Jul 21:39 PTT การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTT 03 Jul 21:35 PTT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PTT 02 Jul 13:08 PTT รายงานการออกหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 23 Jun 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2563)
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2563)
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (สิงหาคม 2563)
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (สิงหาคม 2563)
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กรกฎาคม 2563)
SET PTT 19 Jun 18:59 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กรกฎาคม 2563)
IAA PTT 18 Jun 09:37 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 15 Jun 17:49 PTT การทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET PTT 15 Jun 17:45 GPSC แจ้งการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
SET PTT 02 Jun 17:07 PTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET PTT 29 May 17:16 PTT แจ้งเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET PTT 28 May 18:58 PTT แจ้งปรับแผนการลงทุนปี 2563 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
IAA PTT 28 May 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 26 May 13:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 15 May 11:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 13 May 11:33 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 12 May 11:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 12 May 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 12 May 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 11 May 13:22 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET PTT 11 May 13:21 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET PTT 11 May 13:19 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET PTT 11 May 13:18 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
IAA PTT 08 May 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 07 May 11:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 30 Apr 19:02 PTT การแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
SET PTT 30 Apr 19:00 PTT การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET PTT 14 Apr 17:57 PTT บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข่าว
SET PTT 10 Apr 20:18 PTT การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 07 Apr 08:51 PTT การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
IAA PTT 03 Apr 14:32 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 03 Apr 14:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 02 Apr 13:25 PTT รายงานความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.
SET PTT 30 Mar 08:36 PTT การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PTT 30 Mar 08:34 PTT การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PTT 24 Mar 17:56 PTT แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์
SET PTT 19 Mar 20:03 PTT มาตรการปฏิบัติงานจากสถานที่อาศัยของพนักงาน
SEC PTT 19 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 90,000 หุ้นที่ราคา 25.00 บาท
SEC PTT 18 Mar 18:06 วันที่ 11/03/2563 นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 4,300 หุ้นที่ราคา 28.91 บาท
SET PTT 13 Mar 18:00 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 13 Mar 18:00 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 13 Mar 18:00 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 13 Mar 18:00 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 13 Mar 18:00 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 12 Mar 18:38 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 12 Mar 18:38 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 12 Mar 18:38 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SET PTT 12 Mar 18:38 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2563)
SEC PTT 12 Mar 18:07 วันที่ 11/03/2563 นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 4,300 หุ้นที่ราคา 28.91 บาท
SEC PTT 11 Mar 18:05 วันที่ 09/03/2563 นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 30.25 บาท
SEC PTT 11 Mar 18:05 วันที่ 09/03/2563 นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 5,900 หุ้นที่ราคา 29.59 บาท
SEC PTT 11 Mar 18:05 วันที่ 10/03/2563 นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 1,800 หุ้นที่ราคา 28.79 บาท
IAA PTT 11 Mar 10:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 10 Mar 17:09 PTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET PTT 03 Mar 17:43 PTT การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
IAA PTT 25 Feb 11:06 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 21 Feb 10:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 20 Feb 20:30 PTT การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
SET PTT 20 Feb 18:53 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
SET PTT 20 Feb 18:52 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET PTT 20 Feb 18:51 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET PTT 20 Feb 18:48 PTT งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PTT 18 Feb 12:42 PTT การจัดตั้งบริษัทย่อยของ ปตท.
IAA PTT 12 Feb 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT