PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

#2
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#4
ในสัปดาห์
#1
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTT 22 Jan 18:46 PSTC ได้รับหนังสือสนองซื้อจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์พลังงาน
SET PTT 16 Jan 19:45 PTT กรรมการพ้นจากการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
SET PTT 16 Jan 17:38 PTT แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2563-2567) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 20 Dec 17:41 PTT การทำสัญญาใหม่และการต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
SET PTT 20 Dec 17:37 PTTGC การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
SET PTT 20 Dec 17:22 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีนาคม 2563)
SET PTT 20 Dec 17:22 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีนาคม 2563)
SET PTT 20 Dec 17:22 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2563)
SET PTT 20 Dec 17:22 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2563)
SET PTT 20 Dec 17:21 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2563)
SET PTT 20 Dec 17:21 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2563)
SET PTT 19 Dec 17:06 PTT การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 19 Dec 12:32 PTT บริษัทย่อยของ ปตท. ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจกาแฟ " Cafe Amazon " ใน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
SET PTT 18 Dec 17:44 PTT รายงานคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จำกัด
SET PTT 16 Dec 17:49 PTT แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SEC PTT 10 Dec 18:02 วันที่ 20/11/2562 นาย พงศธร ทวีสิน ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 43.20 บาท
SEC PTT 10 Dec 18:02 วันที่ 04/12/2562 นาย พงศธร ทวีสิน ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 41.50 บาท
SET PTT 15 Nov 18:33 PTT แจ้งการปิดบริษัท Sabran Brothers Pte. Ltd.
IAA PTT 14 Nov 14:03 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 13 Nov 11:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 12 Nov 13:06 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
SET PTT 12 Nov 13:05 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET PTT 12 Nov 13:02 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET PTT 12 Nov 13:02 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 08 Nov 17:52 PTT แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 04 Nov 10:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 21 Oct 17:33 PTT การรับซื้อคืนหุ้นกู้เดิมและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่
SET PTT 17 Oct 20:18 PTT การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTT 17 Oct 19:56 PTT แจ้งการปิดบริษัท PT Makassar Prima Coal และ บริษัท PT Cakrawala Bara Borneo
SET PTT 17 Oct 19:35 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2562)
SET PTT 17 Oct 19:35 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2562)
SET PTT 17 Oct 19:35 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2562)
SET PTT 17 Oct 19:35 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2562)
SET PTT 17 Oct 19:35 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2562)
SET PTT 15 Oct 08:50 PTT กรรมการลาออก
SET PTT 01 Oct 13:27 PTT การจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด และการลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
SET PTT 27 Sep 18:08 PTT การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PTT 27 Sep 17:30 PTT แต่งตั้งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTT 19 Sep 19:54 PTT รายงานความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 16 Sep 10:33 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 19 Aug 17:38 PTT การเข้าซื้อหุ้นใน PT Sentika Mitra Persada และ PT Multiara Kapuas ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
IAA PTT 19 Aug 14:03 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 16 Aug 20:28 PTT เผยแพร่เอกสารนำเสนอ (Presentation Slide) จากงาน Analyst Meeting สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 และ 6 เดือนแรกของปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 14 Aug 16:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 11:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 10:03 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 13 Aug 19:19 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTT 13 Aug 19:18 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
SET PTT 13 Aug 19:17 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTT 13 Aug 19:15 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 31 Jul 18:58 PTT แจ้งผลการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
SET PTT 31 Jul 18:58 PTT แจ้งผลการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
SET PTT 30 Jul 13:19 PTT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
SET PTT 26 Jul 20:38 PTT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET PTT 25 Jul 08:55 PTT การจัดตั้งบริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำกัด