PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

#1
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#1
ในสัปดาห์
#1
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

29May 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 18 Apr 12:51 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 17 Apr 17:27 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2562)
SET PTT 11 Apr 21:03 PTT การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTT 11 Apr 20:57 PTT มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PTT 29 Mar 18:42 PTT รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 26 Mar 18:46 PTT แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
SET PTT 25 Mar 17:11 PTT การจัดตั้งบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด
SET PTT 12 Mar 13:25 CMAN แจ้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 11 Mar 18:48 PTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 04 Mar 11:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 27 Feb 10:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 26 Feb 20:47 PTT การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting 4Q2561 และ YE2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 25 Feb 11:09 -. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 10:16 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 22 Feb 09:08 ASP. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 21 Feb 21:57 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTT 21 Feb 21:56 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET PTT 21 Feb 21:14 PTT การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
SET PTT 21 Feb 19:45 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTT 21 Feb 19:36 PTT งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
IAA PTT 11 Feb 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 17 Jan 13:19 PTT แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 02 Jan 17:12 PTT แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
SEC PTT 26 Dec 18:08 วันที่ 24/12/2561 นาย จุมพล ริมสาคร ขายหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 47.50 บาท
IAA PTT 24 Dec 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 21 Dec 20:35 PTT การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการเฉพาะเรื่องและการพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง
SET PTT 21 Dec 19:28 PTT การเผยแพร่เอกสารนำเสนอของแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET PTT 21 Dec 17:57 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีนาคม 2562)
SET PTT 21 Dec 17:57 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีนาคม 2562)
SET PTT 21 Dec 17:57 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2562)
SET PTT 21 Dec 17:57 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2562)
SET PTT 21 Dec 17:56 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2562)
SET PTT 21 Dec 17:56 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2562)
SET PTT 21 Dec 17:45 PTT แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SET PTT 20 Dec 17:50 PTT การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
SET PTT 23 Nov 18:17 PTT กรรมการลาออก
SET PTT 20 Nov 17:47 PTT กรรมการลาออก
IAA PTT 19 Nov 10:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 17 Nov 00:19 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 16 Nov 19:28 PTT การจัดตั้ง Map Ta Phut Air Products Company Limited
SET PTT 16 Nov 19:23 PTT การเผยแพร่ Presentations ของ Analyst Meeting และ Opportunity Day ของผลการดำเนินงาน ปตท. ใน Q3/2561 และ 9M/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA PTT 13 Nov 12:09 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 13 Nov 11:10 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 13 Nov 11:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 13 Nov 09:12 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 12 Nov 21:35 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) (Revised)
SET PTT 12 Nov 21:18 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 12 Nov 18:02 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PTT 12 Nov 18:02 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 12 Nov 17:58 PTT เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน
SET PTT 12 Nov 17:57 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET PTT 07 Nov 18:26 PTT กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
IAA PTT 05 Nov 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 19 Oct 08:41 SET การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย PTTC18NA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
SET PTT 17 Oct 18:04 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (ธันวาคม 2561)
SET PTT 17 Oct 18:04 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (ธันวาคม 2561)
SET PTT 17 Oct 18:04 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:04 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 17 Oct 18:03 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
SET PTT 01 Oct 08:53 PTT การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข PDF)
SET PTT 28 Sep 19:06 PTT การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET PTT 07 Sep 17:10 PTT แต่งตั้งประธานกรรมการ
SET PTT 06 Sep 17:27 PTT การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
SET PTT 05 Sep 12:33 CK แจ้งการลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
SET PTT 31 Aug 17:01 PTT การเผยแพร่ Presentations ของ Conference call, Press Meeting และ Analyst Meeting ของผลการดำเนินงาน ปตท. ใน Q2/2561 และ 1H2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET PTT 23 Aug 00:12 VDO Opportunity Day : PTT
SET PTT 17 Aug 17:22 PTT การแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
IAA PTT 16 Aug 15:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 13:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 11:08 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
IAA PTT 14 Aug 10:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SET PTT 10 Aug 17:51 PTT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET PTT 10 Aug 17:51 PTT เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน และงวด 6
SET PTT 10 Aug 17:51 PTT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTT 10 Aug 17:50 PTT งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTT 07 Aug 08:50 PTT การจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจหล่อลื่นในประเทศจีน (PTTOR China)
IAA PTT 06 Aug 10:07 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SEC PTT 03 Aug 18:06 วันที่ 01/08/2561 ไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย ขายหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 52.50 บาท
IAA PTT 03 Aug 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
SEC PTT 26 Jul 18:11 วันที่ 24/07/2561 อรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ ขายหุ้น ปตท. จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTT) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 51.25 บาท
SET PTT 23 Jul 18:04 PTT การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
SET PTT 23 Jul 17:47 PTT ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
SET PTT 03 Jul 17:27 PTT แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
SET PTT 02 Jul 08:46 PTT รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยธุรกิจน้ำมัน
SET PTT 28 Jun 18:07 PTT การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2018)