PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

#40
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#17
ในสัปดาห์
#8
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTTGC 18 May 00:14 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 17 May 20:37 PTTGC กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
IAA PTTGC 15 May 09:38 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 15:06 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 10 May 13:21 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTTGC 10 May 13:21 PTTGC นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
SET PTTGC 10 May 13:20 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTTGC 10 May 12:49 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTTGC 08 May 19:37 PTTGC กรรมการลาออก
SET PTTGC 24 Apr 20:51 PTTGC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PTTGC 22 Apr 21:23 PTTGC แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTGC 19 Apr 21:17 PTTGC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA PTTGC 18 Apr 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 17 Apr 10:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 12 Apr 15:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 05 Apr 19:35 PTTGC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PTTGC 01 Apr 17:08 PTTGC กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET PTTGC 21 Mar 00:16 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 01 Mar 19:21 PTTGC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET PTTGC 01 Mar 19:21 PTTGC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET PTTGC 27 Feb 00:17 VDO Opportunity Day : PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 10:18 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 10:18 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 18 Feb 21:41 PTTGC การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTGC 18 Feb 21:40 PTTGC กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
SET PTTGC 18 Feb 21:39 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTTGC 18 Feb 21:38 PTTGC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PTTGC 18 Feb 21:38 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTTGC 18 Feb 21:37 PTTGC นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
SET PTTGC 06 Feb 17:44 PTTGC กรรมการลาออก
IAA PTTGC 04 Feb 15:10 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 29 Jan 11:14 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 17 Jan 10:09 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 15 Jan 15:10 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 11 Jan 18:19 PTTGC การจัดตั้งบริษัท GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited
SET PTTGC 26 Dec 08:00 PTTGC อนุมัติการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
SET PTTGC 18 Dec 20:48 PTTGC การจัดตั้งบริษัท Polymer Marketing Myanmar Company Limited
SET PTTGC 30 Nov 00:14 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 17 Nov 00:19 VDO Opportunity Day : PTTGC
IAA PTTGC 08 Nov 14:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Nov 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Nov 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Nov 09:39 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 07 Nov 13:29 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
SET PTTGC 07 Nov 12:53 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET PTTGC 07 Nov 12:53 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTTGC 07 Nov 12:52 PTTGC นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน
SET PTTGC 07 Nov 12:52 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET PTTGC 02 Nov 17:10 PTTGC กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SET PTTGC 31 Oct 08:31 PTTGC การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Rotomolding Compound
IAA PTTGC 30 Oct 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 22 Oct 19:54 PTTGC แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
IAA PTTGC 22 Oct 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 18 Oct 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 17 Oct 17:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SEC PTTGC 12 Oct 17:37 วันที่ 09/10/2561 นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ ซื้อหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 78.75 บาท
IAA PTTGC 04 Oct 09:36 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 28 Sep 18:41 PTTGC กรรมการลาออก
SET PTTGC 13 Sep 13:19 PTTGC การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
IAA PTTGC 05 Sep 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 23 Aug 00:12 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 20 Aug 18:23 PTTGC การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
IAA PTTGC 15 Aug 14:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 10 Aug 14:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 10 Aug 13:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 10 Aug 11:39 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 10 Aug 11:09 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 10 Aug 10:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 09 Aug 16:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 09 Aug 13:24 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET PTTGC 09 Aug 13:24 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTTGC 09 Aug 13:23 PTTGC นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2561 และ MD&A
SET PTTGC 09 Aug 13:23 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET PTTGC 08 Aug 19:32 PTTGC การลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Purified Terephthalic Acid (PTA) และผลิตภัณฑ์ Polyethylene Terephthalate (PET)
SET PTTGC 25 Jul 13:01 PTTGC การขายหุ้นบริษัท Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.
SET PTTGC 25 Jul 12:56 PTTGC การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET PTTGC 23 Jul 18:06 PTTGC การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
IAA PTTGC 11 Jul 09:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 20 Jun 08:05 PTTGC การสนับสนุนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
SET PTTGC 19 Jun 08:42 PTTGC อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
SEC PTTGC 18 Jun 18:08 วันที่ 14/06/2561 ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ ซื้อหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 83.75 บาท
SEC PTTGC 08 Jun 18:08 วันที่ 01/06/2561 ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ ซื้อหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 88.00 บาท
SEC PTTGC 08 Jun 18:08 วันที่ 04/06/2561 ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ ซื้อหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 87.00 บาท
IAA PTTGC 06 Jun 08:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 31 May 11:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 21 May 17:38 PTTGC การจัดตั้งบริษัทจีซี เวนเจอร์ส จำกัด
IAA PTTGC 11 May 10:39 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 09 May 10:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 08 May 17:29 PTTGC รายงานความคืบหน้า การจัดตั้งบริษัทจีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
IAA PTTGC 08 May 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 May 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 May 11:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 May 10:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 May 09:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 07 May 17:06 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET PTTGC 07 May 17:05 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)