PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

#14
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#17
ในสัปดาห์
#15
ในเดือน
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

30Aug 2019 OPPDAY บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
30Aug 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET PTTGC 22 Aug 17:55 PTTGC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PTTGC 19 Aug 18:34 PTTGC การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
IAA PTTGC 19 Aug 10:03 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SEC PTTGC 16 Aug 18:03 วันที่ 15/08/2562 นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซื้อหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTGC) จำนวน 40,000 หุ้นที่ราคา 51.75 บาท
IAA PTTGC 08 Aug 11:34 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Aug 10:03 PST. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Aug 09:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : TRADING : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 08 Aug 09:02 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 07 Aug 17:34 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET PTTGC 07 Aug 17:34 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET PTTGC 07 Aug 17:34 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTTGC 07 Aug 17:33 PTTGC นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SET PTTGC 26 Jul 20:33 PTTGC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
IAA PTTGC 12 Jul 12:08 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 12 Jul 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 27 Jun 18:44 PTTGC การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นบริษัท PT Indo Thai Trading Ltd.
SET PTTGC 18 Jun 18:51 PTTGC การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
SET PTTGC 11 Jun 20:38 PTTGC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (เพิ่ม Template)
SET PTTGC 07 Jun 18:12 PTTGC แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
IAA PTTGC 07 Jun 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 07 Jun 00:14 VDO Opportunity Day : PTTGC
IAA PTTGC 28 May 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 27 May 17:30 PTTGC แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
IAA PTTGC 27 May 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 18 May 00:14 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 17 May 20:37 PTTGC กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
IAA PTTGC 15 May 09:38 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 15:06 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 11:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 11:06 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 13 May 10:08 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 10 May 13:21 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET PTTGC 10 May 13:21 PTTGC นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
SET PTTGC 10 May 13:20 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET PTTGC 10 May 12:49 PTTGC งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET PTTGC 08 May 19:37 PTTGC กรรมการลาออก
SET PTTGC 24 Apr 20:51 PTTGC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET PTTGC 22 Apr 21:23 PTTGC แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTGC 19 Apr 21:17 PTTGC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
IAA PTTGC 18 Apr 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 17 Apr 10:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 12 Apr 15:08 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 05 Apr 19:35 PTTGC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET PTTGC 01 Apr 17:08 PTTGC กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
SET PTTGC 21 Mar 00:16 VDO Opportunity Day : PTTGC
SET PTTGC 01 Mar 19:21 PTTGC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET PTTGC 01 Mar 19:21 PTTGC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
SET PTTGC 27 Feb 00:17 VDO Opportunity Day : PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 13:36 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 10:18 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
IAA PTTGC 20 Feb 10:18 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC
SET PTTGC 18 Feb 21:41 PTTGC การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
SET PTTGC 18 Feb 21:40 PTTGC กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
SET PTTGC 18 Feb 21:39 PTTGC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET PTTGC 18 Feb 21:38 PTTGC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET PTTGC 18 Feb 21:38 PTTGC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET PTTGC 18 Feb 21:37 PTTGC นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย