RP : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

#333
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#307
ในสัปดาห์
#453
ในเดือน
บริการ / MAI
บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจำนวน 3 เส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอำเภอเกาะสมุย-เกาะพะงัน ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่มีในปัจจุบันจำนวน 14 ลำ รวมทั้งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และรถตู้โดยสารบริการต่อเนื่อง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET RP 03 Sep 06:36 mai หุ้นเพิ่มทุนของ RP เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กันยายน 2563
SET RP 01 Sep 12:31 RP แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
SET RP 28 Aug 12:34 RP แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
SET RP 14 Aug 08:12 RP สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
SET RP 13 Aug 19:32 RP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET RP 13 Aug 19:19 RP ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET RP 13 Aug 19:18 RP สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET RP 13 Aug 19:18 RP งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
SET RP 03 Aug 09:22 RP ชี้แจงกรณีข่าวเรือราชา4 ประสบเหตุอัปปางระหว่างให้บริการเที่ยวเช่าเหมาจากท่าเรือเกาะสมุยไปยังท่าเรือดอนสัก
SET RP 30 Jul 17:16 RP มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET RP 15 Jul 17:45 RP แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET RP 15 Jul 17:45 RP แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562
SET RP 17 Jun 08:11 RP การกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นกู้
SET RP 17 Jun 08:11 RP มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET RP 13 May 18:47 RP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET RP 13 May 18:06 RP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET RP 13 May 18:05 RP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET RP 13 May 18:05 RP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET RP 13 May 18:04 RP การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
SET RP 01 Apr 19:01 RP แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลื่อนการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด และเลื่อนการเพิ่มทุนที่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล