SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#4
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#4
ในสัปดาห์
#2
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท เช่น รับฝากเงิน โอนเงิน ให้กู้ยืมประเภทต่างๆ บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้านการค้าต่างประเทศ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิตและการรับฝากทรัพย์สิน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SCB 15 Jul 07:21 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
SET SCB 15 Jul 07:21 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
SET SCB 10 Jul 18:37 SCB กรรมการธนาคารลาออก
SET SCB 09 Jul 20:05 SCB แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
IAA SCB 05 Jul 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 05 Jul 11:38 KINGSFORD. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 05 Jul 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 05 Jul 10:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 04 Jul 09:14 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิเสธข่าวเรื่องราชธานีลิสซิ่ง ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
SET SCB 02 Jul 20:03 SCB แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
SET SCB 02 Jul 20:03 SCB การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
IAA SCB 02 Jul 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 01 Jul 14:59 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 01 Jul 12:30 SCB การขายหุ้นในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือระยะยาวเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) กับ FWD Group Financial Services Pte. Ltd.
SET SCB 26 Jun 12:55 SCB ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
SET SCB 20 Jun 18:07 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
IAA SCB 20 Jun 10:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 27 May 17:26 SCB กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ SCB
SET SCB 21 May 18:35 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
SET SCB 16 May 12:34 SCB ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
SET SCB 13 May 18:42 SCB คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCB 13 May 18:41 SCB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCB 13 May 18:41 SCB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SCB 13 May 18:40 SCB จดหมายนำส่งงบการเงินชุดสอบทาน ไตรมาสที่ 1/2562
SET SCB 30 Apr 17:18 SCB แจ้งการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel III (Pillar 3 Disclosure) สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET SCB 25 Apr 12:30 SCB ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
IAA SCB 24 Apr 10:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 24 Apr 10:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 23 Apr 15:06 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 23 Apr 11:08 KINGSFORD. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 23 Apr 09:38 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Apr 11:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Apr 11:08 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Apr 10:36 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Switch : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Apr 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Apr 14:06 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 19 Apr 06:44 SCB คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (ก่อนสอบทาน)
SET SCB 19 Apr 06:43 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
SET SCB 19 Apr 06:43 SCB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET SCB 19 Apr 06:43 SCB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SCB 19 Apr 06:42 SCB จดหมายนำส่งงบการเงินก่อนสอบทานไตรมาส 1/2562
SET SCB 18 Apr 18:21 SCB แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SET SCB 17 Apr 08:36 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2562
SET SCB 17 Apr 08:36 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2562
SET SCB 05 Apr 08:36 SCB แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 196 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SET SCB 05 Apr 08:36 SCB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SCB 05 Apr 08:35 SCB การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร นายกกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
SET SCB 03 Apr 12:39 SCB แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
IAA SCB 25 Mar 11:05 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 22 Mar 12:49 SCB การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ FWD Group Financial Services Pte. Ltd. ("เอฟดับบลิวดี")
SET SCB 20 Mar 13:12 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
SET SCB 12 Mar 18:18 SCB แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SET SCB 04 Mar 18:20 SCB แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SET SCB 04 Mar 18:02 SCB แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม)
SET SCB 26 Feb 08:57 SCB วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
SET SCB 22 Feb 19:22 SCB การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196 ประจำปี 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
SET SCB 21 Feb 20:10 SCB การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 196 ประจำปี 2562
SET SCB 21 Feb 18:49 SCB คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาส 4/2561 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCB 21 Feb 18:39 SCB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SCB 21 Feb 18:38 SCB งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCB 21 Feb 18:37 SCB จดหมายนำส่งงบการเงินชุดตรวจสอบแล้วปี 2561
SET SCB 20 Feb 18:06 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
SET SCB 12 Feb 18:42 SCB แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
SET SCB 05 Feb 07:46 SCB การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
IAA SCB 23 Jan 11:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 23 Jan 11:38 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Jan 13:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 22 Jan 10:40 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 21 Jan 11:38 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 18 Jan 13:38 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : HOLD : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 18 Jan 13:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : HOLD : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 18 Jan 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 18 Jan 09:39 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : BUY : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 17 Jan 20:38 SCB แจ้งเป้าหมายทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ปี 2562
SET SCB 17 Jan 20:37 SCB คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับไตรมาส 4/2561 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCB 17 Jan 20:37 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
SET SCB 17 Jan 20:36 SCB งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET SCB 17 Jan 20:36 SCB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SCB 17 Jan 20:36 SCB จดหมายนำส่งงบการเงินก่อนการตรวจสอบปี 2561
SET SCB 17 Jan 08:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มกราคม 2562
SET SCB 17 Jan 08:37 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มกราคม 2562
SET SCB 03 Jan 17:25 SCB แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5)
SET SCB 19 Dec 18:24 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
SET SCB 04 Dec 17:29 SCB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
SET SCB 26 Nov 17:01 SCB วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
SET SCB 19 Nov 17:53 SCB ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
SET SCB 12 Nov 18:21 SCB คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 (สอบทานแล้ว)
SET SCB 12 Nov 18:16 SCB งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SCB 12 Nov 18:15 SCB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SCB 12 Nov 18:15 SCB จดหมายนำส่งงบการเงินชุดสอบทาน ไตรมาสที่ 3/2561
SET SCB 31 Oct 17:03 SCB การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III (Pillar III Disclosure) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
IAA SCB 26 Oct 11:08 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 26 Oct 10:37 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
SET SCB 24 Oct 17:20 SCB แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
IAA SCB 19 Oct 15:07 APPLE. ออกบทวิเคราะห์ : Buy on Weakness : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Oct 14:37 FNSYRUS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Oct 14:07 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Oct 11:37 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Oct 10:37 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
IAA SCB 19 Oct 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : TBuy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB