SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

#60
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#30
ในสัปดาห์
#17
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ปฏิทินหลักทรัพย์

13Aug 2020 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SCC 03 Aug 08:28 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA SCC 30 Jul 11:33 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Jul 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Jul 10:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Jul 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 29 Jul 17:16 SCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SCC 29 Jul 17:15 SCC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
SET SCC 29 Jul 13:08 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q2/2020 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Jul 13:05 SCC การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SCC 29 Jul 13:05 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Jul 13:03 SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Jul 13:02 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Jul 13:00 SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Jul 12:58 SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 (ก่อนสอบทาน) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
IAA SCC 10 Jul 11:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 08 Jul 18:14 SCC แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
SET SCC 07 Jul 08:06 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 01 Jul 13:16 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jul 13:16 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jul 13:16 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 26 Jun 08:33 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 24 Jun 17:07 SCC การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้านในประเทศอินโดนีเซีย
SET SCC 22 Jun 21:37 SCC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 10 Jun 12:57 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 08 Jun 12:47 SCC การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
SET SCC 08 Jun 12:46 SCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SET SCC 08 Jun 12:33 SCC การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
IAA SCC 01 Jun 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jun 07:59 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 29 May 12:30 SCC การอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
SET SCC 14 May 12:39 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 14 May 12:38 SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2563 (F45) (สอบทานแล้ว)
SET SCC 14 May 12:37 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 14 May 12:35 SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 14 May 12:32 SCC การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 11 May 17:59 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 07 May 08:34 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 05 May 08:11 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 30 Apr 12:41 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2020 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
IAA SCC 30 Apr 12:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 11:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 11:33 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 29 Apr 12:58 SCC การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Apr 12:54 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2020 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Apr 12:52 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:50 SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2563 (F45) (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:48 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:44 SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:43 SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 13 Apr 08:18 SCC สรุปข้อสนเทศ SCC244A
IAA SCC 10 Apr 12:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Apr 11:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 03 Apr 17:17 SCC การแสดงเจตนาเข้าลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำในประเทศเวียดนาม
IAA SCC 01 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 01 Apr 07:54 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Apr 07:54 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Apr 07:54 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 31 Mar 12:32 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 24 Mar 13:27 SCC แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
SET SCC 20 Mar 19:56 SCC แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
SET SCC 19 Mar 08:22 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 18 Mar 13:27 SCC แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SCC 18 Mar 13:14 SCC แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 1 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET SCC 11 Mar 19:38 SCC แจ้งการนำส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 11 Mar 07:23 SCC แจ้งข่าวเรื่อง COVID-19
SET SCC 09 Mar 12:38 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 19 Feb 12:32 SCC จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง ในประเทศฟิลิปปินส์
SET SCC 12 Feb 17:03 SCC จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศกัมพูชา
SET SCC 12 Feb 12:33 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 12:32 SCC สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 12:32 SCC งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 12:31 SCC งบการเงินรวมประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 12:30 SCC หนังสือนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 08:37 SCC การออกและเสนอขายหุ้นกู้
SET SCC 04 Feb 12:45 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 31 Jan 12:40 SCC เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo ในประเทศฟิลิปปินส์
SET SCC 31 Jan 08:22 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA SCC 30 Jan 11:05 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Jan 09:05 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : HOLD : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Jan 09:05 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : HOLD : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 29 Jan 12:46 SCC การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Jan 12:45 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q4/2019 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Jan 12:43 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2562 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 29 Jan 12:42 SCC สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 29 Jan 12:40 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 29 Jan 12:38 SCC งบการเงินรวมประจำปี 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 29 Jan 12:37 SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 21 Jan 08:47 SCC บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC204A
SET SCC 21 Jan 08:47 SCC บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC204A