SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

#28
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#40
ในสัปดาห์
#31
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA SCC 10 Jul 17:38 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 10:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 10:08 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 09:38 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 10 Jul 08:52 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 02 Jul 07:50 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 01 Jul 08:34 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jul 08:34 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Jul 08:34 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 24 Jun 12:54 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 04 Jun 08:42 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 30 May 08:39 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 27 May 13:04 SCC การโยกย้ายและแต่งตั้งบริหารระดับสูงของบริษัท
SET SCC 24 May 12:42 SCC การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตสินค้าพีวีซีสำเร็จรูป
SET SCC 22 May 08:18 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA SCC 13 May 09:07 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 10 May 17:01 SCC การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk.
SET SCC 09 May 12:55 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 08 May 12:51 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 08 May 12:50 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 08 May 12:48 SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 08 May 12:47 SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562 (F45-3) (สอบทานแล้ว)
SET SCC 08 May 12:46 SCC หนังสือนำส่งงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SCC 02 May 17:03 SCC SCC ขายหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม GTC Technology
IAA SCC 30 Apr 15:09 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 10:39 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 10:05 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 30 Apr 10:05 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 29 Apr 13:07 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q1/2019 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 29 Apr 13:03 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 13:00 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:58 SCC งบการเงินรวมระหว่างกาลไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:56 SCC สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2562 (F45-3) (ก่อนสอบทาน)
SET SCC 29 Apr 12:52 SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 (ก่อนสอบทาน)
IAA SCC 19 Apr 09:38 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 18 Apr 12:50 SCC การปรับโครงสร้างธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปของเอสซีจี
IAA SCC 12 Apr 10:38 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 11 Apr 15:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 11 Apr 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 10 Apr 17:02 SCC แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 10 Apr 08:14 SCC สรุปข้อสนเทศ SCC234A
SET SCC 05 Apr 17:01 SCC การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือกับ PSA Thailand
SET SCC 03 Apr 06:55 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 01 Apr 08:31 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Apr 08:31 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Apr 08:31 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 27 Mar 18:14 SCC การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
SET SCC 27 Mar 18:14 SCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET SCC 27 Mar 17:30 SCC มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SCC 13 Mar 06:48 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 11 Mar 17:01 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 08 Mar 06:49 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 06 Mar 07:12 SCC แจ้งการนำส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 04 Mar 13:07 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 01 Mar 08:04 SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
SET SCC 25 Feb 07:50 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 13 Feb 13:03 SCC การออกและเสนอขายหุ้นกู้
SET SCC 13 Feb 12:41 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 13 Feb 12:40 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 13 Feb 12:38 SCC งบการเงินรวมประจำปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 13 Feb 12:37 SCC สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (F45-3) (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 13 Feb 12:36 SCC หนังสือนำส่งงบการเงินประจำปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SCC 12 Feb 07:05 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 31 Jan 17:07 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
IAA SCC 31 Jan 15:16 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 31 Jan 12:44 SCC การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
IAA SCC 31 Jan 11:46 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 31 Jan 10:40 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
IAA SCC 31 Jan 09:48 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC
SET SCC 30 Jan 18:02 SCC การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท
SET SCC 30 Jan 13:30 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2561 (ก่อนตรวจสอบ) (แก้ไข)
SET SCC 30 Jan 13:01 SCC การเผยแพร่ Analyst Conference Presentation Q4/2018 บนเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 30 Jan 13:00 SCC การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
SET SCC 30 Jan 12:41 SCC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 30 Jan 12:38 SCC งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 30 Jan 12:33 SCC งบการเงินรวมประจำปี 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 30 Jan 12:32 SCC สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 30 Jan 12:31 SCC หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (ก่อนตรวจสอบ)
SET SCC 23 Jan 12:31 SCC การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
SET SCC 21 Jan 17:00 SCC การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด และ บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด ในธุรกิจเทรดดิ้งและโลจิสติกส์ของ SCC
SET SCC 18 Jan 08:43 SCC บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย SCC194A