SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#370
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#531
ในสัปดาห์
#545
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 7 ในนามกิจการร่วมค้า ITD-SQ โครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว และเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 ดำเนินการโดยบริษัท

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SQ 28 Jan 17:52 SQ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
SET SQ 09 Jan 08:11 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2563
SET SQ 09 Jan 08:11 SET หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2563
SET SQ 08 Jan 13:53 SQ แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SQ-WA (F53-5) (แก้ไขเทมเพลต)
SET SQ 08 Jan 13:08 SQ แบบรายงานผลการขายของ SQ-WA ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
SET SQ 24 Dec 17:03 SQ แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563
IAA SQ 29 Nov 11:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 29 Nov 09:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 21 Nov 10:03 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 13 Nov 15:03 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 12 Nov 14:02 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 12 Nov 09:05 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SQ 12 Nov 08:13 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET SQ 12 Nov 08:12 SQ สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET SQ 12 Nov 08:10 SQ งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
IAA SQ 13 Aug 14:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
IAA SQ 13 Aug 10:03 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - SQ
SET SQ 13 Aug 06:41 SQ งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SQ 13 Aug 06:39 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET SQ 13 Aug 06:39 SQ สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)