STI : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

#469
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#106
ในสัปดาห์
#96
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET STI 09 Jul 19:12 STI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET STI 09 Jul 19:10 STI แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC STI 02 Jul 18:07 วันที่ 18/06/2563 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 6.30 บาท
SEC STI 02 Jul 18:07 วันที่ 24/06/2563 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 80,000 หุ้นที่ราคา 6.38 บาท
SEC STI 02 Jul 18:07 วันที่ 30/06/2563 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 49,900 หุ้นที่ราคา 6.30 บาท
SEC STI 09 Jun 18:32 วันที่ 05/06/2563 นาย วิเชียร ดาวพลังพรหม ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 6.25 บาท
SET STI 08 Jun 08:29 STI เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
IAA STI 02 Jun 12:07 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - STI
SET STI 14 May 18:48 STI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) - แก้ไข
SET STI 14 May 18:34 STI การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท
SET STI 14 May 18:10 STI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET STI 14 May 18:07 STI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET STI 14 May 18:06 STI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET STI 14 May 17:59 STI การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
SET STI 30 Apr 17:06 STI แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เสร็จสมบูรณ์
SET STI 30 Mar 17:54 STI อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET STI 30 Mar 17:53 STI แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET STI 23 Mar 17:56 STI แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET STI 12 Mar 12:36 STI แจ้งอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (เพิ่มเติม)
SET STI 10 Mar 18:09 STI แจ้งอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
SET STI 10 Mar 17:55 STI แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET STI 29 Jan 12:33 STI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
SEC STI 30 Dec 18:33 วันที่ 27/12/2562 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 12,600 หุ้นที่ราคา 4.40 บาท
SEC STI 30 Dec 18:32 วันที่ 26/12/2562 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 11,200 หุ้นที่ราคา 4.44 บาท
SEC STI 26 Dec 18:03 วันที่ 25/12/2562 นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ขายหุ้น สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 4.40 บาท