SUPER : บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)

#675
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#92
ในสัปดาห์
#84
ในเดือน
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET SUPER 13 May 21:09 SUPER แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จำกัด
SET SUPER 13 May 21:09 SUPER ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
SET SUPER 13 May 21:08 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SUPER 13 May 21:08 SUPER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET SUPER 07 May 12:31 SUPER แจ้งความคืบหน้าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
SET SUPER 02 May 12:47 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ครั้งที่ 7)
SET SUPER 26 Apr 21:46 SUPER มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET SUPER 23 Mar 00:14 VDO Opportunity Day : SUPER
SET SUPER 14 Mar 07:42 SUPER แจ้งผลอนุมัติการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
SET SUPER 04 Mar 19:19 SUPER สารสนเทศการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เพิ่มเติมตามที่ SET สอบถาม)
IAA SUPER 28 Feb 10:43 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SUPER
SET SUPER 28 Feb 07:34 SUPER สารสนเทศการเข้าให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
SET SUPER 28 Feb 07:25 SUPER กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล - เพิ่ม template
SET SUPER 27 Feb 21:52 SUPER การอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวม 250 เมกะวัตต์
SET SUPER 27 Feb 21:51 SUPER กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล
SET SUPER 27 Feb 21:50 SUPER ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
SET SUPER 27 Feb 21:49 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SUPER 27 Feb 21:47 SUPER งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SUPER 20 Feb 12:38 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ครั้งที่ 6)
SEC SUPER 29 Jan 18:17 วันที่ 24/01/2562 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ขายหุ้น ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 120,000,000 หุ้นที่ราคา 0.58 บาท
SEC SUPER 29 Jan 18:17 วันที่ 24/01/2562 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ขายหุ้น ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 145,693,794 หุ้นที่ราคา 0.58 บาท
SET SUPER 21 Jan 12:50 SUPER สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 - กรณีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์
SET SUPER 21 Jan 12:49 SUPER สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 - กรณีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 136.72 เมกะวัตต์
SET SUPER 02 Jan 12:31 SUPER การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 จำนวน 10 เมกกะวัตต์ (แก้ไข)
SET SUPER 27 Dec 17:21 SUPER การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 จำนวน 10 เมกกะวัตต์
SET SUPER 26 Dec 19:09 SUPER การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 จำนวน 4 เมกกะวัตต์
SET SUPER 24 Dec 17:17 SUPER การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 จำนวนรวม 14 เมกกะวัตต์
SET SUPER 24 Dec 08:45 SUPER การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์
SET SUPER 16 Nov 20:44 SUPER การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 136.72 เมกะวัตต์ - เพิ่มเติมข้้อมูล
SET SUPER 14 Nov 06:38 SUPER แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย 1 บริษัท (บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 9 จำกัด)
SET SUPER 14 Nov 06:38 SUPER รายการได้มากซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท
SET SUPER 14 Nov 06:37 SUPER การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 136.72 เมกะวัตต์
SET SUPER 14 Nov 06:35 SUPER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
SET SUPER 14 Nov 06:35 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
SET SUPER 14 Nov 06:34 SUPER งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SUPER 12 Nov 12:32 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 5) - แก้ไขชื่อบริษัทละ เพิ่มแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ
SET SUPER 09 Nov 17:16 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 5)
SET SUPER 17 Oct 20:34 SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ จำนวนรวม 12 บริษัท
SET SUPER 03 Oct 13:19 SUPER แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ "SUPEREIF") - แก้ไ
SET SUPER 01 Oct 12:48 SUPER แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ "SUPEREIF")
SET SUPER 19 Sep 12:50 SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - แก้ไขเพิ่มเติม
SET SUPER 11 Sep 00:12 VDO Opportunity Day : SUPER
SET SUPER 07 Sep 12:31 SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
SET SUPER 14 Aug 21:00 SUPER ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
SET SUPER 14 Aug 21:00 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET SUPER 14 Aug 20:59 SUPER งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SUPER 14 Aug 12:42 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 4)
SET SUPER 04 Jul 13:00 SUPER แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท "บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด"
SEC SUPER 25 Jun 18:07 วันที่ 22/06/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 20,000,000 หุ้นที่ราคา 0.76 บาท
SET SUPER 14 Jun 18:20 SUPER แจ้งการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 9.0 เมกกะวัตต์
SET SUPER 12 Jun 19:24 SUPER แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
SET SUPER 04 Jun 13:49 SUPER ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อ Online และ Social network _แก้ไข
SET SUPER 04 Jun 12:47 SUPER แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
SET SUPER 04 Jun 09:17 SUPER ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อ Online และ Social network
SET SUPER 24 May 18:59 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
SEC SUPER 24 May 18:14 วันที่ 22/05/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 1,110,000,000 หุ้นที่ราคา 1.20 บาท
SET SUPER 21 May 19:42 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
SEC SUPER 17 May 18:13 วันที่ 16/05/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 507,000,000 หุ้นที่ราคา 1.20 บาท
SET SUPER 16 May 18:14 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 3)
SET SUPER 14 May 18:31 SUPER ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
SET SUPER 14 May 18:31 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
SET SUPER 14 May 18:30 SUPER งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
SET SUPER 14 May 09:00 MACQ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเต็มของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้น SUPER [แก้ไข]
SET SUPER 14 May 08:58 MACQ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเต็มของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้น SUPER [แก้ไข]
SET SUPER 11 May 18:37 MACQ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเต็มของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้น SUPER
SET SUPER 11 May 18:33 MACQ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเต็มของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้น SUPER
SET SUPER 10 May 17:02 SET การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ SUPER
SET SUPER 10 May 17:02 SET การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ SUPER
SET SUPER 09 May 17:08 SUPER แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท
SET SUPER 08 May 18:15 SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนใน บริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จำกัด
SET SUPER 03 May 19:00 SUPER แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทในประเทศเวียดนาม
SET SUPER 03 May 12:03 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2561
SEC SUPER 02 May 18:06 วันที่ 30/04/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 680,000,000 หุ้นที่ราคา 1.15 บาท
SEC SUPER 30 Apr 18:07 วันที่ 24/04/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 380,000,000 หุ้นที่ราคา 1.15 บาท
SET SUPER 26 Apr 17:56 SUPER แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทดแทน
SET SUPER 26 Apr 06:43 SUPER มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
SET SUPER 25 Apr 19:22 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
SEC SUPER 24 Apr 19:08 วันที่ 23/04/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 130,000,000 หุ้นที่ราคา 1.15 บาท
SEC SUPER 23 Apr 18:07 วันที่ 05/04/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 30,000,000 หุ้นที่ราคา 0.84 บาท
SEC SUPER 06 Apr 18:07 วันที่ 04/04/2561 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 30,000,000 หุ้นที่ราคา 0.88 บาท
IAA SUPER 02 Mar 09:40 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) - SUPER
SET SUPER 28 Feb 17:56 SUPER เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดวงตราของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การตั้งคณะกรรมการชุดย่
SET SUPER 28 Feb 07:36 SUPER เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดวงตราของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม การตั้งคณะกรรมการชุดย่
SET SUPER 28 Feb 07:35 SUPER คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
SET SUPER 28 Feb 07:34 SUPER สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
SET SUPER 28 Feb 07:33 SUPER งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
SET SUPER 14 Feb 17:53 SUPER กำหนดการใช้สิทธิของ SUPER-W4 (ใช้สิทธิครั้งที่ 2)
SET SUPER 11 Jan 18:15 SUPER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561
SEC SUPER 13 Dec 18:03 วันที่ 08/12/2560 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 10,000,000 หุ้นที่ราคา 1.17 บาท
SEC SUPER 13 Dec 18:03 วันที่ 12/12/2560 จอมทรัพย์  โลจายะ ซื้อหุ้น ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) จำนวน 15,003,000 หุ้นที่ราคา 1.17 บาท
SET SUPER 13 Dec 17:28 SUPER แจ้งการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก เซาท์ จำกัด