T : บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

#306
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#420
ในสัปดาห์
#656
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / MAI
รับเหมาก่อสร้างโดยครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ทั้งที่เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงงานระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค งานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ และกลุ่มปิโตรเคมี

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET T 30 Jul 20:22 T รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET T 03 Jul 17:59 T กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
SET T 01 Jul 20:55 T แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET T 15 Jun 19:06 T แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออกจากตำแหน่ง
HOI T 12 Jun 09:37 ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน T เริ่มซื้อขายลงกระดาน 15มิ.ย.63 วัน/เวลา: 12 มิ.ย. 2563 / 08:12:44 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 12 Jun 07:43 mai หุ้นเพิ่มทุนของ T เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2563
HOI T 10 Jun 09:36 T จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 10,948,438,156 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ แล้ว วัน/เวลา: 10 มิ.ย. 2563 / 07:47:24 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 09 Jun 20:51 T การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
HOI T 30 May 10:32 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" วัน/เวลา: 30 พ.ค. 2563 / 09:03:54 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 29 May 20:29 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
HOI T 28 May 09:37 T รับทรัพย์ 25 ลบ. หลังขายหุ้นเพิ่มทุนให้ สันติ ปิยะทัต วัน/เวลา: 28 พ.ค. 2563 / 07:56:11 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 27 May 20:53 T แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
SET T 27 May 20:53 T แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
HOI T 23 May 16:06 Tเลื่อนขายหุ้นRO(ครั้งที่ 3) ออกไปก่อน ชี้ไม่กระทบกับแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน วัน/เวลา: 23 พ.ค. 2563 / 14:59:16 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 22 May 20:13 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 3)
SET T 22 May 20:08 T กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET T 14 May 21:08 T แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่, เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
SET T 14 May 21:04 T คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET T 14 May 21:02 T สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET T 14 May 21:01 T งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
HOI T 20 Apr 19:06 T เลื่อนวันจองซื้อ-จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนRO ครั้งที่2 เป็นระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิ.ย.63 วัน/เวลา: 20 เม.ย. 2563 / 17:40:22 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 20 Apr 17:37 T แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (แก้ไข template)
SET T 20 Apr 17:35 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2)
HOI T 18 Apr 09:36 T เลื่อนประชุมผถห.เลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 วัน/เวลา: 18 เม.ย. 2563 / 08:05:50 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 17 Apr 19:04 T แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563,งดจ่ายเงินปันผล,แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
HOI T 24 Mar 10:32 Tเลื่อนขายRO 10 : 1 ราคา0.03 บาท/หุ้น เป็น 24-30เม.ย.63 วัน/เวลา: 24 มี.ค. 2563 / 09:25:03 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 24 Mar 09:13 T แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
SET T 20 Mar 17:48 T แจ้งยกเลิกวันหยุด วันที่ 13-15 เมษายน 2563
HOI T 13 Mar 11:06 T คาดสรุป พันธมิตร เสริมกำไรให้กิจการ ภายในปีนี้ วัน/เวลา: 13 มี.ค. 2563 / 09:54:14 ที่มา: HOIหลักทรัพย์: T
SET T 12 Mar 19:55 T รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
SET T 05 Mar 21:02 T กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
SET T 13 Feb 20:31 T รายงานความคืบหน้าการดำเนินการระงับข้อพิพาทในคดีความของบริษัท