TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#76
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#25
ในสัปดาห์
#85
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก ในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SEC TQM 21 Jan 18:05 วันที่ 21/01/2563 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 5,500,000 หุ้นที่ราคา 70.00 บาท
SET TQM 21 Jan 17:09 TQM ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
SEC TQM 19 Dec 18:03 วันที่ 18/12/2562 นางสาว รัตนา พรรณนิภา ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 5,717,900 หุ้นที่ราคา 55.00 บาท
SET TQM 18 Dec 12:35 TQM ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
SEC TQM 12 Dec 18:03 วันที่ 11/12/2562 นางสาว รัชนีพร พุคยาภรณ์ ซื้อหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 53.75 บาท
SET TQM 02 Dec 13:14 TQM ชี้แจงข่าว
SET TQM 29 Nov 17:23 TQM การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SEC TQM 22 Nov 18:03 วันที่ 20/11/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 55.00 บาท
SEC TQM 13 Nov 18:03 วันที่ 12/11/2562 นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 49,600 หุ้นที่ราคา 52.00 บาท
SEC TQM 13 Nov 18:03 วันที่ 12/11/2562 นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 52.25 บาท
SEC TQM 13 Nov 18:03 วันที่ 13/11/2562 นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 6,600 หุ้นที่ราคา 51.25 บาท
SEC TQM 13 Nov 18:03 วันที่ 13/11/2562 นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 43,400 หุ้นที่ราคา 51.00 บาท
SET TQM 08 Nov 07:58 TQM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TQM 08 Nov 07:58 TQM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET TQM 08 Nov 07:57 TQM งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC TQM 24 Sep 18:03 วันที่ 06/09/2562 นาย อำพน อ้นเอี่ยม ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 50.75 บาท
SET TQM 18 Sep 00:18 VDO Opportunity Day : TQM
SEC TQM 10 Sep 18:03 วันที่ 06/09/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 7,500 หุ้นที่ราคา 51.25 บาท
SET TQM 14 Aug 08:22 TQM การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET TQM 14 Aug 08:20 TQM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TQM 14 Aug 08:20 TQM สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TQM 14 Aug 08:19 TQM งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TQM 25 Jul 17:10 TQM รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
SET TQM 17 Jul 23:07 SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
IAA TQM 17 Jul 10:08 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Trading : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - TQM
SEC TQM 15 Jul 18:05 วันที่ 10/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 46.00 บาท
SEC TQM 15 Jul 18:05 วันที่ 10/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 46.25 บาท
SEC TQM 15 Jul 18:05 วันที่ 10/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 46.50 บาท
SEC TQM 15 Jul 18:05 วันที่ 10/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 46.75 บาท
SEC TQM 15 Jul 18:05 วันที่ 10/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 47.00 บาท
SEC TQM 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 11,500,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC TQM 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นางสาว กาญจนี กุลสุรกิจ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 46.44 บาท
SEC TQM 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นางสาว รัตนา พรรณนิภา ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,000,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC TQM 12 Jul 17:38 วันที่ 10/07/2562 นาย อัญชลิน พรรณนิภา ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 11,500,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC TQM 10 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นางสาว กาญจนี กุลสุรกิจ ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 3,400 หุ้นที่ราคา 45.50 บาท
SET TQM 10 Jul 17:33 TQM ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
SEC TQM 09 Jul 17:38 วันที่ 04/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 40.00 บาท
SEC TQM 09 Jul 17:38 วันที่ 04/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 40.25 บาท
SEC TQM 09 Jul 17:38 วันที่ 05/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 2,500 หุ้นที่ราคา 42.75 บาท
SEC TQM 09 Jul 17:38 วันที่ 08/07/2562 นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย ขายหุ้น ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 45.50 บาท
SET TQM 09 Jul 08:00 TQM แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท