TVD : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

#407
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#617
ในสัปดาห์
#211
ในเดือน
บริการ / MAI
บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง (Multi-Screen) โดยมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก ดังนี้ 1.Direct Shopping แบ่งเป็น 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้1.1 การตลาดทางทีวี (TV Marketing) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ภาคปกติ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดิจิตอล 1.2 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก (Outbound Call Center) 1.3 การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Direct Response Printing) 2.Online Shopping บริการจัดจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ โมบายแอพพลิเคชั่น รวมถึงการขายผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในยุคดิจิตอล 3.Retail Shopping เสนอขายสินค้าและบริการแบบขายปลีกผ่านร้านค้า TV Direct Showcase รวมทั้งจำหน่ายสินค้าแบบขายส่งแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET TVD 09 Jan 17:31 TVD แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ TVD-W2 (F53-5)
SET TVD 23 Dec 18:05 TVD แจ้งการปรับตำแหน่งผู้บริหาร
SEC TVD 11 Dec 18:03 วันที่ 03/12/2562 นางสาว ละออศรี มัทธุรนนท์ ขายหุ้น ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) จำนวน 3,750,000 หุ้นที่ราคา 0.22 บาท
SEC TVD 11 Dec 18:03 วันที่ 03/12/2562 นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ ขายหุ้น ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) จำนวน 3,750,000 หุ้นที่ราคา 0.22 บาท
SET TVD 03 Dec 21:34 TVD แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯประจำปี 2563
SET TVD 03 Dec 21:21 TVD กำหนดการใช้สิทธิของ TVD-W2
SET TVD 14 Nov 17:49 TVD แจ้งความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET TVD 13 Nov 19:59 TVD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
SET TVD 13 Nov 19:58 TVD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
SET TVD 13 Nov 19:56 TVD งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TVD 24 Sep 12:40 TVD แจ้งความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET TVD 24 Aug 00:18 VDO Opportunity Day : TVD
SET TVD 16 Aug 18:31 TVD ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ ชื่อกรรมการ ล่วงหน้า
SET TVD 14 Aug 22:16 TVD แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
SET TVD 14 Aug 21:33 TVD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
SET TVD 14 Aug 21:33 TVD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
SET TVD 14 Aug 21:32 TVD งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SET TVD 17 Jul 08:19 mai หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
SET TVD 17 Jul 08:19 mai หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
SET TVD 15 Jul 13:21 TVD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (แก้ไข)
SET TVD 12 Jul 18:28 TVD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562