WHART : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

#719
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#319
ในสัปดาห์
#141
ในเดือน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หุ้นอื่นในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับหุ้น#Talk

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET WHART 22 Oct 18:52 WHART การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
SET WHART 09 Oct 20:01 WHART แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 (เพิ่มเติมหมายเหตุ)
SET WHART 09 Oct 08:24 WHART แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5
SET WHART 08 Oct 09:00 WHART รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
SET WHART 02 Oct 13:12 WHART แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 (แก้ไข Template)
SET WHART 01 Oct 18:16 WHART แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 5
SET WHART 10 Sep 17:25 WHART รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
SET WHART 31 Aug 17:22 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHART
SET WHART 31 Aug 17:22 SET การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ WHART
SET WHART 27 Aug 17:05 WHART แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 21
SET WHART 19 Aug 18:11 WHART การเผยแพร่รายงานประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
SET WHART 07 Aug 12:52 WHART รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
SET WHART 07 Aug 12:52 WHART แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน รอบพฤษภาคม ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563)
SET WHART 07 Aug 12:51 WHART แจ้งรายละเอียดการประเมินเพื่อสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน รอบเมษายน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2/2563)
SET WHART 30 Jul 19:43 WHART การลาออกและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
SET WHART 30 Jul 19:42 WHART แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการลดทุน ครั้งที่ 21 และ การจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 25
SET WHART 30 Jul 19:35 WHART ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
SET WHART 30 Jul 19:35 WHART สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
SET WHART 30 Jul 19:34 WHART งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)