ASIA : บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

#456
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#644
ในสัปดาห์
#561
ในเดือน
บริการ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET ASIA 29 Jun 17:06 ASIA การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท
SET ASIA 16 Jun 12:30 ASIA แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี (แก้ไข PDF)
SET ASIA 12 Jun 19:55 ASIA แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 กำหนดระเบียบวาระการประชุม และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี
SET ASIA 18 May 09:38 SET การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
SET ASIA 15 May 12:31 ASIA แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
SET ASIA 11 May 13:38 ASIA แจ้งขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาส 1/2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท (เพิ่มเติม)
SET ASIA 07 May 17:01 ASIA การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
SET ASIA 07 May 17:00 ASIA การขอผ่อนผันระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท
SET ASIA 08 Apr 13:05 ASIA แจ้งนโยบายของโรงแรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
SET ASIA 30 Mar 12:31 ASIA เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 58) และคงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
SET ASIA 27 Mar 19:45 ASIA การหยุดให้บริการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
SET ASIA 18 Mar 12:32 ASIA การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
SET ASIA 09 Jan 17:32 ASIA แจ้งผลการเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอบุคคลเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563