BAM : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#64
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#20
ในสัปดาห์
#8
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
IAA BAM 01 Jun 16:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 22 May 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 22 May 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 19 May 17:04 BAM มาตรการและแนวทางปฎิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
IAA BAM 19 May 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 18 May 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 15 May 13:57 BAM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
SET BAM 15 May 13:33 BAM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
SET BAM 15 May 09:37 BAM แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
SET BAM 15 May 08:37 BAM คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
SET BAM 15 May 08:37 BAM สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET BAM 15 May 08:37 BAM งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
IAA BAM 07 May 09:38 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 30 Apr 12:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 10 Apr 09:37 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 03 Apr 18:32 BAM การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง (แก้ไข template)
SET BAM 03 Apr 17:50 BAM การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
IAA BAM 30 Mar 14:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 26 Mar 17:03 BAM แจ้งมติการปรับแผนกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET BAM 25 Mar 18:35 BAM แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์
IAA BAM 24 Mar 10:06 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 23 Mar 11:07 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 16 Mar 15:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 12 Mar 12:44 BAM รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
IAA BAM 11 Mar 09:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 09 Mar 14:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 02 Mar 14:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 28 Feb 10:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
IAA BAM 11 Feb 14:32 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 03 Feb 17:44 BAM กรรมการบริษัทลาออก
IAA BAM 31 Jan 10:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SET BAM 29 Jan 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
SET BAM 21 Jan 08:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BAM เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มกราคม 2563
SET BAM 21 Jan 08:39 SET หุ้นเพิ่มทุนของ BAM เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มกราคม 2563
SET BAM 16 Jan 13:30 BAM การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SET BAM 15 Jan 19:43 BAM แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
SET BAM 15 Jan 17:17 BAM แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
SET BAM 14 Jan 19:34 BAM การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
SET BAM 14 Jan 18:17 BAM แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
SET BAM 07 Jan 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 06 มกราคม 2563
IAA BAM 30 Dec 14:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM
SEC BAM 19 Dec 18:03 วันที่ 16/12/2562 นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ ซื้อหุ้น บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAM) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 18.00 บาท
SEC BAM 17 Dec 18:03 วันที่ 16/12/2562 นาย บัณฑิต อนันตมงคล ซื้อหุ้น บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAM) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 18.40 บาท
SEC BAM 17 Dec 18:03 วันที่ 16/12/2562 นาย บัณฑิต อนันตมงคล ซื้อหุ้น บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAM) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 17.60 บาท
IAA BAM 16 Dec 11:32 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - BAM