BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#39
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#15
ในสัปดาห์
#8
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BBL 10 Jul 20:13 BBL แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27
IAA BBL 22 Jun 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 18 Jun 17:13 BBL ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
IAA BBL 12 Jun 10:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 09 Jun 18:56 BBL การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
SET BBL 05 Jun 07:01 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563
SET BBL 28 May 21:18 BBL การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 27
SET BBL 27 May 17:45 THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง BBL
SET BBL 20 May 17:39 BBL การเข้าทำรายการซื้อหุ้นในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk) สำเร็จ
SET BBL 20 May 17:30 BBL ธ.พ. 1.1 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
IAA BBL 14 May 09:37 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 11:33 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 11:33 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : T-Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 10:33 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 10:33 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 13 May 09:37 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 12 May 21:35 BBL การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 12 May 21:35 BBL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
SET BBL 12 May 21:31 BBL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET BBL 12 May 21:31 BBL นำส่งงบการเงินชุดสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 30 Apr 17:03 BBL การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III (หลักการที่ 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
IAA BBL 22 Apr 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 22 Apr 10:07 YUANTA. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 21 Apr 20:25 BBL ข่าวผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 21 Apr 20:25 BBL สรุปผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 21 Apr 20:25 BBL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
SET BBL 21 Apr 20:24 BBL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (ก่อนสอบทาน)
SET BBL 21 Apr 20:24 BBL ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 21 Apr 20:23 BBL นำส่งงบการเงินชุดก่อนสอบทานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
SET BBL 20 Apr 21:24 BBL แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)
IAA BBL 02 Apr 11:07 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 02 Apr 07:30 BBL การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SET BBL 02 Apr 07:25 BBL การเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
SEC BBL 24 Mar 18:06 วันที่ 23/03/2563 นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 88.50 บาท
SEC BBL 20 Mar 18:06 วันที่ 19/03/2563 นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 89.25 บาท
SET BBL 19 Mar 19:24 BBL การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SET BBL 19 Mar 17:11 BBL ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
SET BBL 10 Mar 18:18 BBL การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
SEC BBL 06 Mar 18:06 วันที่ 06/03/2563 นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 20,000 หุ้นที่ราคา 129.50 บาท
IAA BBL 06 Mar 14:05 ASL. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 06 Mar 07:19 BBL ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวในสื่อ
SET BBL 05 Mar 20:54 BBL แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
SEC BBL 05 Mar 18:05 วันที่ 05/03/2563 นางสาว เบญจพร ไพรสุวรรณา ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 130.00 บาท
SEC BBL 24 Feb 18:06 วันที่ 21/02/2563 นาย ชาติศิริ โสภณพนิช ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 140.75 บาท
SET BBL 20 Feb 17:06 BBL ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
SET BBL 12 Feb 12:34 BBL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
SET BBL 12 Feb 08:33 BBL การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
IAA BBL 11 Feb 14:05 CGS. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 11:32 MBKET. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 11:32 LHS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 11:05 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 11:05 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 10:32 ASP. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 11 Feb 10:32 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 06 Feb 12:45 BBL การเผยแพร่ข้อมูล Investor Presentation บนเว็บไซต์ของธนาคาร
SEC BBL 31 Jan 18:05 วันที่ 30/01/2563 นาย ปิติ สิทธิอำนวย ซื้อหุ้น กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL) จำนวน 10,000 หุ้นที่ราคา 139.00 บาท
SET BBL 29 Jan 17:59 BBL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)
SET BBL 23 Jan 22:12 BBL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
IAA BBL 22 Jan 11:06 KGI. ออกบทวิเคราะห์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 22 Jan 11:06 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
IAA BBL 22 Jan 11:06 AWS. ออกบทวิเคราะห์ : Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 21 Jan 18:32 BBL สรุปผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET BBL 21 Jan 18:32 BBL สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
SET BBL 21 Jan 18:32 BBL งบการเงินรายปี 2562 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ)
SET BBL 21 Jan 18:31 BBL ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET BBL 21 Jan 18:31 BBL นำส่งงบการเงินชุดก่อนตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
SET BBL 21 Jan 18:31 BBL ข่าวผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
IAA BBL 02 Jan 10:33 PST. ออกบทวิเคราะห์ : Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
SET BBL 27 Dec 12:59 BBL กรรมการลาออก