CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
84
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

หุ้นเด่นในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top