BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#238
ในวัน
iจัดอันดับจากจำนวนข่าวที่มีคนพูดถึงมากที่สุด
#433
ในสัปดาห์
#618
ในเดือน
ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต
ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

ราคาหุ้นกับจำนวนข่าว


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

22Aug 2019 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ รีวีว พูดคุยล่าสุด

ทั้งหมด Social News Official
SET BKI 09 Aug 17:05 BKI ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
SET BKI 09 Aug 17:04 BKI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
SET BKI 09 Aug 17:03 BKI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC BKI 16 May 18:07 วันที่ 15/05/2562 นาย อานนท์ วังวสุ ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 5,000 หุ้นที่ราคา 324.00 บาท
SEC BKI 14 May 17:38 วันที่ 14/05/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 34 หุ้นที่ราคา 326.00 บาท
SEC BKI 14 May 17:38 วันที่ 14/05/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 76 หุ้นที่ราคา 327.00 บาท
SEC BKI 14 May 17:38 วันที่ 14/05/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 43 หุ้นที่ราคา 330.00 บาท
SET BKI 10 May 17:06 BKI ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 และแจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่
SET BKI 10 May 17:06 BKI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
SET BKI 10 May 17:05 BKI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SET BKI 09 May 17:14 BKI การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 พร้อมเทปบันทึกภาพการประชุม
SET BKI 26 Apr 18:59 BKI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
SET BKI 22 Apr 08:45 SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
SEC BKI 29 Mar 18:08 วันที่ 28/03/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 300 หุ้นที่ราคา 324.00 บาท
SEC BKI 29 Mar 18:08 วันที่ 28/03/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 100 หุ้นที่ราคา 323.00 บาท
SET BKI 26 Mar 17:04 BKI แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
SEC BKI 08 Mar 20:59 วันที่ 07/03/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 400 หุ้นที่ราคา 326.00 บาท
SEC BKI 06 Mar 17:49 วันที่ 05/03/2562 นาง ศรีจิตรา ประโมจนีย์ ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 3,000 หุ้นที่ราคา 329.00 บาท
SEC BKI 05 Mar 17:49 วันที่ 05/03/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 4,000 หุ้นที่ราคา 329.00 บาท
SEC BKI 28 Feb 17:47 วันที่ 27/02/2562 นาย อานนท์ วังวสุ ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 1,400 หุ้นที่ราคา 329.00 บาท
SEC BKI 26 Feb 17:44 วันที่ 26/02/2562 นาย พนัส ธีรวณิชย์กุล ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 2,000 หุ้นที่ราคา 328.00 บาท
SEC BKI 26 Feb 17:44 วันที่ 26/02/2562 นาย อานนท์ วังวสุ ซื้อหุ้น กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) จำนวน 2,900 หุ้นที่ราคา 330.00 บาท
SET BKI 22 Feb 18:41 BKI ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26
SET BKI 22 Feb 17:11 BKI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
SET BKI 22 Feb 17:10 BKI งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)